< 2021 >
October
 • 13

  Работни односи и заштита на личните податоци: Специјализирана обука на Академик за заштита на личните податоци на вработените

  10:00 -14:00
  13/10/2021

   

  На 13.10.2021 година (среда) Академик ќе одржи обука на тема: Сè што треба да знаете за целосно усогласување на обработката на личните податоци во контекст на вработувањето со Законот за заштита на личните податоци (обрасци од основните политики и инструменти за заштита на личните податоци во работните односи).

  Обуката ќе се одржи од 10:00 до 14:00 часот, а предавач на обуката ќе биде Арбен Гудачи – правник и офицер за заштита на личните податоци во Македонското здружение на млади правници, и експерт за заштита на личните податоци, кој работи во оваа област од 2009 година.

  Едно од прашањата кои се опфатени со новиот Закон за заштита на личните податоци (ЗЗЛП) е и обработката на личните податоци на вработените во друштвата, имајќи предвид дека за нив се обработуваат мноштво лични податоци, меѓу кои и финансиски, медицински и други чувствителни податоци. Контролорите/друштвата мора да обезбедат законска обработка на личните податоци на вработените, а неусогласеноста на работењето со ЗЗЛП може да резултира со казни од 2 до 4% од вкупниот годишен приход на друштвото.

  Тимовите за човечки ресурси во друштвата ќе мора да направат анализа и внатрешна ревизија со цел идентификување на јазот за целосно усогласување со новиот Закон. Понатаму, треба да се изврши мапирање на сите лични податоци кои се обработуваат за вработените, кандидатите, како и за трети лица, и треба да се класифицираат во согласност со Законот. Исто така, потребно е контролорот да изврши ревизија на тековните политики, процедури, системи и технологии за човечки ресурси за да може да демонстрира усогласеност со ЗЗЛП, што е една од најбитните промени во новиот Закон.

  Друга битна промена во Законот е и обврската за известување на АЗЛП и на вработените во рок од 72 часа во случај на какви било нарушувања во безбедноста на системот за заштита на личните податоци.

  Дополнителна обврска со новиот Закон е прегледување и усогласување на сите договори со трети страни – обработувачи, како што се сметководствени компании, HR-компании, осигурителни компании и други.

  Тимовите за човечки ресурси, како и офицерот за ЗЛП, се одговорни за комуникација на новите правила со вработените. Сите мора да бидат запознаени како да реагираат доколку некој побара пристап до податоците на компанијата. Вработените, секако, ќе треба да бидат запознаени и со сопствените права во врска со заштитата на нивните лични податоци. Обучувањето и подготвувањето на офицерот и на вработените за нивните улоги и одговорности е законска обврска.

  Со цел олеснување на овој процес, АКАДЕМИК на учесниците на оваа обука ќе им овозможи да добијат и соодветни обрасци за полесно и попрактично да се постигне усогласување со новиот ЗЗЛП. Меѓу обрасците кои ќе бидат споделени со учесниците, а кои, во согласност со Законот, контролорите се обврзани да ги поседуваат и да ги имплементираат се: Политика за приватност, Изјава за приватност, Образец за мапирање, анализа и ревизија на обработката на личните податоци, Политика за известување за нарушување на безбедноста, Изјави за согласност, Евиденција по член 34, како и други политики и обрасци кои ќе го олеснат овој процес.

  Агенда

  • Заштита на личните податоци на работното место: клучни концепти во новиот ЗЗЛП
  • Обработка на личните податоци на вработените
  • Анализа и мапирање на личните податоци во самата компанија/кај обработувачи
  • Документација и политики за заштита на личните податоци на вработените
  • Права на субјектот на личните податоци
  • Практични примери и судска пракса
  • Прашања и дискусија.

  Напомена: можни се измени во агендата, во согласност со потребите на учесниците и во зависност од дискусиите што ќе се развијат во текот на обуката.

  Цената за учество на обуката за едно лице е 6.200 денари со вклучен ДДВ.

  Плаќањето се врши врз основа на профактура, задолжително пред почетокот на обуката.

  Сите заинтересирани можат да се пријават за обуката најдоцна до 12.10.2021 година (вторник), преку е-пошта на practicum@akademik.com.mk, а сите дополнителни информации за обуката може да се добијат на телефоните:

  • +389 02 3221 091 и
  • +389 02 3122 308.

  Во пријавата за учество на обуката треба да ги наведете името и презимето, информациите за субјектот кој ќе го врши плаќањето, адресата за е-пошта која ќе биде користена за да добиете покана за следење на обуката и телефонскиот број на учесникот за контакт.

  Учесниците добиваат електронски материјали од обуката, вклучувајќи ги и обрасците на Политиката за приватност, Изјавата за приватност, Образецот за мапирање, анализа и ревизија на обработката на личните податоци, Политиката за известување за нарушување на безбедноста, Изјавите за согласност, Евиденцијата по член 34 и други обрасци, како и е-сертификат за учество.

  Објаснување за платформата ZOOM

  Обуката ќе се спроведува онлајн, преку платформата ZOOM, за што секој учесник неопходно е да располага со:

  • електронски уред (компјутер, таблет итн.),
  • стабилна интернет-врска,
  • микрофон и звучници (или слушалки).

  Секој учесник што извршил уплата за присуство на обуката ќе добие е-пошта со линк до обуката на е-адресата што ја навел во пријавата за учество на обуката. Задолжително, при најавувањето, учесникот мора да ги внесе името и презимето со кои се пријавил за обуката.

  За подетални информации за користењето на платформата Zoom, погледнете на https://akademik.mk/obuka-preku-platformata-zoom/.

 • 20

  АКАДЕМИК ОНЛАЈН ОБУКА: Најчести пропусти при спроведување на постапките за јавни набавки

  10:00 -13:00
  20/10/2021

  На 20.10.2021 година (среда) Академик ќе одржи обука на тема „Најчести пропусти при спроведување на постапките за јавни набавки“. Обуката ќе се одржи од 10:00 до 13:00 часот.

  Оваа обука е наменета за договорните органи и за економските оператори, а нејзината цел е да се укаже на најчестите пропусти кои ги прават договорните органи и економските оператори во постапките за јавни набавки што вообичаено се користат (набавка од мала вредност, поедноставена отворена постапка и отворена постапка).

  Оттука, во рамките на обуката ќе бидат опфатени сите поединечни фази и сегменти во спроведувањето на јавните набавки, при што фокусот ќе биде ставен на изготвувањето на тендерската документација, на изготвувањето на понудите од страна на понудувачите, како и на евалуацијата на понудите од страна на договорните органи.

  Обуката е дизајнирана да даде практичен придонес во правилното спроведување на јавните набавки од страна на договорните органи и економските оператори, со тоа што најчестите пропусти, како и дилемите кои се јавуваат во реалноста ќе се детектираат преку споредување на дадените позитивни законски решенија со примери од праксата.

  Предавач на обуката ќе биде Савка Нејковска-Тасева – дипломиран правник, со положен правосуден испит, вработена во Државната комисија за жалби по јавни набавки, со повеќе од десет години работно искуство во областа на јавните набавки и сертифициран обучувач од областа на јавните набавки.

  Агенда

  Најчести пропусти при изготвување на тендерската документација од страна на договорните органи:

  • Одлука за спроведување на постапка за јавна набавка
  • Критериуми за избор на најповолна понуда
  • Способност за вршење на професионална дејност
  • Економска и финансиска состојба
  • Техничка и професионална способност
  • Стандарди за систем на квалитет
  • Измена на тендерската документација
  • Задолжителни елементи на договорот за јавна набавка
  • Корекција на цени
  • Техничка спецификација

  Најчести пропусти во фазите од постапката за јавна набавка (најчесто користени постапки

  • Постапка од мала вредност
  • Елементи на понудата
  • Услови и докази кои се бараат во тендерската документација
  • Поедноставена отворена постапка
  • Елементи на понудата
  • Услови и докази кои се бараат во тендерската документација
  • Отворена постапка
  • Елементи на понудата
  • Услови и докази кои се бараат во тендерската документација

  Најчести пропусти во фазата на евалуација на понудите

  • Пропусти во согласност со членот 95 од Законот за јавните набавки – докажување на способноста
  • Пропусти во согласност со членот 109 од Законот за јавните набавки – евалуација на понудите
  • Пропусти во согласност со членот 110 од Законот за јавните набавки – невообичаено ниска цена
  • Евалуација на групна понуда
  • Евалуација на понуда кога понудувачот користи способност од други субјекти

  Најчести пропусти во понудите од страна на економските оператори

  • Изготвување на понудата
  • Потпишување на понудата
  • Пополнување на техничка спецификација

  Прашања и дискусија

  Напомена: можни се измени во агендата, во согласност со потребите на учесниците и во зависност од дискусиите што ќе се развијат во текот на обуката.

  Цената за учество за едно лице е 3.800 денари со вклучен ДДВ.

  Плаќањето се врши врз основа на профактура, задолжително пред почетокот на обуката.

  Сите заинтересирани можат да се пријават за обуката најдоцна до 19.10.2021 година (вторник), преку е-пошта на practicum@akademik.com.mk, а сите дополнителни информации за обуката може да се добијат на телефоните:

  • +389 02 3221 091 и
  • +389 02 3122 308.

  Во пријавата за учество на обуката треба да ги наведете името и презимето, информациите за субјектот кој ќе го врши плаќањето, адресата за е-пошта која ќе биде користена за да добиете покана за следење на обуката и телефонскиот број на учесникот за контакт.

  Учесниците добиваат електронски материјали од обуката и е-сертификат за учество.

  Објаснување на Платформата ZOOM

  Обуката ќе се спроведува онлајн, преку платформата ZOOM, за што секој учесник неопходно е да располага со:

  • електронски уред (компјутер, таблет итн.),
  • стабилна интернет-врска,
  • микрофон и звучници (или слушалки).

  Секој учесник што извршил уплата за присуство на обуката ќе добие е-пошта со линк до обуката на е-адресата што ја навел во пријавата за учество на обуката. Задолжително, при најавувањето, учесникот мора да ги внесе името и презимето со кои се пријавил за обуката.

  За подетални информации за користењето на платформата Zoom, погледнете на https://akademik.mk/obuka-preku-platformata-zoom/.

 • 27

  Онлајн обука: „Ефикасно јавно говорење“

  10:00 -13:00
  27/10/2021

  На 27.10.2021 година (среда) Академик ќе одржи онлајн обука на тема „ЕФИКАСНО ЈАВНО ГОВОРЕЊЕ“. Обуката ќе се одржи од 10:00 до 13:00 часот. Предавач на обуката ќе биде Елизабета Недановска – правник и експерт за комуникација, која работи во оваа област повеќе од 20 години.

  Вештината за јавно говорење и одлична лична презентација може да биде главната разлика меѓу постигнувањето успех или неуспех. За многу професии е многу значаен и суштествен дел за напредување. Но, јавното говорење не е природно стекната вештина. Токму затоа Академик ќе одржи обука на тема „ Ефикасно јавно говорење“, преку која слушателите ќе имаат можност за кратко време значително да ги подобрат својата самодоверба, да научат да управуваат со емоциите и говорот на телото. Вештината на јавно говорење и разбирањето на културата на изразувањето се клучот на успехот денеска, кога личниот настап е битен сегмент во градењето на довербата кај слушателите, деловните партнери и општата јавност.

  Идеалниот настап, при деловни состаноци, раководење со човечки ресурси, презентација на производи, можности за напредување во кариерата или пак пред медиумите, опфаќа повеќе елементи. Обуката ќе ве подготви за силна и моќна интерпретација на вашите искуства и ставови, со правилно осмислување и креирање на содржината на пораката, правилна употреба на вербалната и невербалната комуникација, соодветна мотивација, флексибилност и одличен стил.

   

  Агенда

  1. Јавно говорење – подготовка
  • Анализа на слушателот / целни групи
  • Интерес на јавноста
  • Одлики на добриот говор
  • Елементи на говорот
  • Намерно стимулирање на значења во умот на другиот
  1. Вербален говор
  • Правила на вербалниот говор (такт, интонација, модулација, артикулација, боја, висина….)
  • Гласот како алатка
  • Постигнување ефект
  1. Невербален говор
  • Скриени пораки
  • Говорот на телото
  • Контакт со очи, држење, допири….
  1. Надминување на тремата и стресот
  • Алатки и трикови
  • Подготовка
  1. Надминување на незгодни прашања и ситуации
  • Начини и вештини за разрешување
  • Што понатаму?
  1. Прашања, консултации, дискусија

  Напомена: можни се измени во агендата, во согласност со потребите на учесниците и во зависност од дискусиите што ќе се развијат во текот на обуката.

  Цената за учество на обуката

  Цената за учество за едно лице е 3.800 денари со вклучен ДДВ.

  Плаќањето се врши врз основа на профактура, задолжително пред почетокот на обуката.

  Сите заинтересирани можат да се пријават за обуката најдоцна до 26.10.2021 година (вторник), преку е-пошта на practicum@akademik.com.mk, а сите дополнителни информации за обуката може да се добијат на телефоните:

  • +389 02 3221 091 и
  • +389 02 3122 308.

  Во пријавата за учество на обуката треба да ги наведете името и презимето, информациите за субјектот кој ќе го врши плаќањето, адресата за е-пошта која ќе биде користена за да добиете покана за следење на обуката и телефонскиот број на учесникот за контакт.

  Учесниците добиваат електронски материјали од обуката и е-сертификат за учество.

   

  Објаснување за платформата ZOOM

  Обуката ќе се спроведува онлајн, преку платформата ZOOM, за што секој учесник неопходно е да располага со:

  • електронски уред (компјутер, таблет итн.),
  • стабилна интернет-врска,
  • микрофон и звучници (или слушалки).

  Секој учесник што извршил уплата за присуство на обуката ќе добие е-пошта со линк до обуката на е-адресата што ја навел во пријавата за учество на обуката. Задолжително, при најавувањето, учесникот мора да ги внесе името и презимето со кои се пријавил за обуката.

  За подетални информации за користењето на платформата Zoom, погледнете на https://akademik.mk/obuka-preku-platformata-zoom/.