/ Прочитано:

1.814

АКАДЕМИК ОБУКА: Битни повреди на Законот за јавните набавки и постапката за правна заштита со осврт кон решенијата предвидени во Нацрт-законот за јавните набавки

Академик на ден 1.3.2018 година организира еднодневна обука преку која учесниците ќе стекнат знаења за столбовите на правната заштита во постапките за доделување договор за јавна набавка, за битните повреди на Законот, со осврт на она што го предвидува новиот Нацрт-закон за јавните набавки.

 Објективна, брза и ефективна правна заштита во постапките за доделување на договор за јавна набавка е предмет на особен интерес на економските оператори, а водењето на постапката на правилен и законит начин е обврска на договорните органи.

Принципите на конкуренција, еднаков третман и недискриминација на економските оператори, транспарентноста и интегритетот во процесот на доделување на договори за јавни набавки се предуслови за одржување и развој на системот на јавни набавки.

Предавач на обуката ќе биде Маја Малахова, претседател на Државната комисија за жалби по јавни набавки.

Агенда:

ПРАВНА ЗАШТИТА ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

 • Надлежности на Државната комисија за жалби по јавни набавки;
 • Право за барање правна заштита;
 • Елементи на жалбата и начин и рокови за поднесување на жалбата;
 • Учество на договорниот орган во постапката по жалба, негови права и обврски;
 • Дејство на жалбата;
 • Видови одлуки на Комисијата, насоки за постапување кон договорниот орган;
 • Право на судска заштита.

БИТНИ ПОВРЕДИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

 • На што да се внимава пред отпочнувањето на постапката;
 • Грешки при изработката на тендерската документација;
 • Пропусти при отворање и при евалуација на понудите;
 • Правила за објава на огласот за јавна набавка;
 • Непостапување по решенијата и насоките од Комисијата;
 • Битни повреди при изборот на понудата;
 • Минимални рокови за потпишување на договорот.

НОВИНИ ПРЕДВИДЕНИ ВО НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО ДЕЛОТ ЗА ПРАВНА ЗАШТИТА

 • Проширување на надлежностите на Комисијата;
 • Што се предвидува како битна повреда на Законот;
 • Изјавување жалба преку ЕСЈН;
 • Нови рокови за поднесување жалба;
 • Можност за определување времени мерки;
 • Кога решението од Комисијата се смета за конечно;
 • Воведување на парични казни за договорните органи;
 • Нови износи за надоместоци за водење на постапката,
 • Уредување на правото на судска заштита;
 • Предвидување можност за надомест на штета.

Прашања, одговори и дискусија

На обуките учесниците добиваат сертификат за учество, бесплатни материјали, кафе, вода и премиум закуска за време на паузите.

Цената за учество на обуките за едно лице е 4.200,00 денари + ДДВ, а корисниците на www.akademika.com.mk имаат 10% попуст.

За пријавени тројца или повеќе учесници од ист правен субјект следува дополнителен попуст. Плаќањето се врши врз основа на фактура.

Обуката ќе се одржува во новоотворениот  Центар за обуки на Академик кој се наоѓа во Скопје, во централното градско подрачје, на ул. „ВМРО“ бр.1. 

Сите заинтересирани можат да се пријавуваат за обуките преку е-пошта на електронската адреса practicum@akademik.com.mk, а сите дополнителни информации може да се добијат на телефоните +389 02 3221 091 и +389 02 3237 465.