/Прочитано:

184

АКАДЕМИК ОБУКА: Новиот Закон за инспекциски надзор и подзаконските акти

На 12 декември  (четврток) Академик ќе одржи обука на тема „Новиот Закон за инспекциски надзор и подзаконските акти“, на која предавачи ќе бидат виши управни инспектори.

На 30 ноември 2019 година стапи во примена новиот Закон за инспекциски надзор.

Со новиот Закон за инспекциски надзор се уредуваат основните начела на инспекцискиот надзор, организацијата и раководењето со инспекциските служби, следењето, контролата и координацијата на работата на инспекциските служби; се воведува проценка на ризик, како нов начин на планирање на работа на инспекциските служби; конкретно се уредени правата и обврските на инспекторот, формата и содржината на месечните и годишните планови за работа, а воедно утврдена е превентивната улога на инспекцискиот надзор преку воведување на опомената како задолжителен чекор пред изрекување казна.

На обуката на Академик учесниците детално ќе се запознаат со начинот за правилна примена на Законот за инспекциски надзор и 10-те новодонесени подзаконски акти. На обуката ќе бидат обработени сите важни елементи на Законот и новините што се воведуваат со подзаконските акти, како што се:

 • Начинот за подготовка на месечен и годишен план за работа;
 • Проценката на ризик, како нов начин на планирање на работа на инспекциските служби – кога се прави, што вклучува, како се врши, кои се основите за проценка;
 • Листата за проверка, како задолжителен чекор при спроведување редовен инспекциски надзор;
 • Начинот и постапките на вршење на инспекцискиот надзор;
 • Одговорност на инспекторот;
 • Награда на инспекторот.

АГЕНДА

СЛЕДЕЊЕ НА РАБОТАТА НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ СЛУЖБИ

 • Начела на инспекцискиот надзор;
 • Организација на инспекциските служби;
 • Проценка на ризик, како нов начин на планирање на работа на инспекциските служби – кога се прави, што вклучува, како се врши, кои се основите за проценка;
 • Нов рок за поднесување на годишните планови за работа на инспекциските служби;
 • Подготовка на годишни планови во согласност со новиот Правилник за формата и содржината на годишните планови за работа на инспекциските служби;
 • Подготовка на месечен план за работа на секој инспектор во согласност со новиот Правилник за формата и содржината;
 • Извештај за работа на инспекциската служба во согласност со новиот Правилник за формата и содржината на извештајот за работа на инспекциската служба за претходните шест месеци и на годишниот извештај за работа на инспекциските служби.

ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

 • Видови инспекциски надзор: редовен инспекциски надзор (листа за проверка); вонреден инспекциски надзор (иницијатива за инспекциски надзор, налог за вршење на единичен и заеднички вонреден инспекциски надзор); контролен инспекциски надзор; заеднички инспекциски надзор;
 • Начин и постапки на вршење на инспекцискиот надзор;
 • Листа за проверка, како задолжителен чекор при спроведување редовен инспекциски надзор;
 • Право на инспекторот при вршење на инспекцискиот надзор;
 • Обврска за составување записник од спроведен инспекциски надзор;
 • Oпомена и решение по извршен инспекциски надзор;
 • Објавување на инспекциските акти;
 • Евиденција за инспекциската постапка.

СТАТУС, ВРАБОТУВАЊЕ, ОЦЕНУВАЊЕ и ОДГОВОРНОСТ НА ИНСПЕКТОР

 • Посебни услови за вработување инспектор;
 • Пополнување на работно место инспектор;
 • Лиценца за инспектор – обука, испит, издавање, важност и одземање (Правилник за формата и содржината на програмите за обука за стекнување со лиценца за инспектор; Правилник за начинот за спроведување на испитот за стекнување со лиценца за инспектор; Правилник за формата и содржината на образецот за лиценца за инспектор);
 • Службена легитимација и значка (Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација и значката на инспекторот, како и начинот на нивното издавање и одземање во инспекциските служби);
 • Плата и надоместоци на плата за инспектор и осигурување на инспектор;
 • Награда на инспектор (Упатство за доделување на парична награда за инспектор);
 • Одговорност на инспектор;
 • Учинок на инспектор (Правилник за начинот на оценување и формата и содржината на образецот за оценување на учинокот на инспекторите; Правилник за формата и содржината на извештајот за оценување на учинокот на инспекторите).

ПРАШАЊА, ОДГОВОРИ И ДИСКУСИЈА

Време и место на одржување на обуката: 12.12.2019 година, 10:00 – 15:00 часот, Центар за обуки „Академик“, бул. „ВМРО“ бр. 1, Скопје.

„Академик“ слави јубилејни 10 години постоење и по тој повод во периодот од септември до декември 2019 година сите правни обуки ги добивате со 20% попуст за секој учесник.

Корисниците на „Академика“ добиваат посебна ексклузивна можност – за секој учесник пријавен по редовна цена, учество гратис (колку уплатени котизации, уште толку котизации гратис).

СПЕЦИЈАЛНИ РОДЕНДЕНСКИ ПАКЕТИ ЗА ОБУКИ

– со уплатени 3 котизации по редовна цена, добивате 3 месеци гратис пристап за 1 конекција на „Академика“ на македонски јазик

– со уплатени 5 котизации по редовна цена, добивате 6 месеци гратис пристап за 1 конекција на „Академика“ на македонски јазик

– со уплатени 7 котизации по редовна цена, добивате 1 година гратис пристап за 1 конекција на „Академика“ на македонски јазик.

*Вкупниот број уплатени котизации може да се искористи за повеќе различни обуки.

Редовната цена за учество за едно лице е 4.200,00 денари + ДДВ.

На обуката учесниците добиваат сертификат за учество, бесплатни материјали, кафе, вода и закуска за време на паузите.

Сите заинтересирани може да се пријават за обуката преку е-пошта на practicum@akademik.com.mk, а сите дополнителни информации за обуката и за сите други можности и поволности по повод јубилејот може да се добијат на телефоните +389 02 3221 091 и +389 02 3122 308.

10 години Академик