/ Прочитано:

3.132

АКАДЕМИК ОБУКА: Сè што треба да знаете за канцелариското и архивското работење

На ден 25.2.2020 година, Академик организира еднодневна обука на тема: „Сè што треба да знаете за канцелариското и архивското работење – од приемот на документацијата, па сè до нејзиното уништување“.

Една од основните задачи на секој правен субјект е правилно водење на канцелариското и архивското работење. Правилното постапување со документарниот и со архивскиот материјал е клучен сегмент во управувањето со правниот субјект и во докажувањето на законитоста во неговото работење.

На обуката поединечно ќе биде обработена секоја алка во системот на канцелариското и архивското работење, и тоа:

 • Законските и подзаконските акти што ги регулираат канцелариското и архивското работење;
 • Процедурите за следење на патот на документите и предметите – од прием, па сè до разведување;
 • Водење деловодник и помошни евиденции и административно-техничка обработка на документите, со практични примери и вежби;
 • Евиденција и пополнување на печати и штембили;
 • Класифицирање на документите по архивски знаци;
 • Заштита на документацијата од оштетување и уништување;
 • Попис и опис на архивскиот материјал;
 • Одбирање на архивскиот од документарниот материјал и предавање на материјалот до надлежниот архив;
 • Постапка за уништување на документарниот материјал.

Агенда:

Правна рамка за канцелариско и архивско работење

 • Законски и подзаконски акти со кои се уредуваат канцелариското и архивското работење;
 • Правила и процедури за следење на движењето на актите (од влез и прием на актот, па сè до негово експедирање);
 • Права и обврски на имателите на јавен и на приватен архивски и документарен материјал.

Водење деловодник и книги за евиденција, со посебен осврт на е-архива и е-деловодник

 • Правила и техники за заведување на документите и за водење на деловодникот и други книги за евиденција;
 • Почеток на водење и заклучување на деловодникот;
 • Разведување на документи/записи во деловодникот;
 • Водење на е-деловодник и негова усогласеност со рачното водење на деловодникот;
 • Движење на документите, водење книги за евиденција и распоредување на документите во работа по вработен;
 • Евиденција и употреба на печати и штембили;
 • Овластувања за водење деловодник и е-деловодник, прием на пошта и користење на печати и штембили;
 • Специфични ситуации и проблеми од практиката што се јавуваат при водењето на деловодник кај големи правни лица и кај институции со широка организациска структура;
 • Најчесто поставувани прашања поврзани со електронското водење на архивата (е-архива и е-деловодник).

Постапување со архивски и документарен материјал

 • План на архивски знаци, листа на архивски материјал и листа на документарен материјал, со рокови за негово чување;
 • Одбирање  на  архивскиот од  документарниот материјал;
 • Евидентирање (попис и опис) на архивскиот материјал;
 • Категоризација на архивскиот материјал;
 • Попишување на документарниот материјал на кој му изминал рокот за чување;
 • Постапка за уништување на документарен материјал со изминат рок за чување;
 • Простор, опрема и услови за чување и заштита на архивскиот и на документарниот материјал;
 • Предавање на јавниот архивски материјал на трајно чување во Државниот архив.

Практични примери и вежби

 

 

 

Време и место на одржување на обуката: 25.2.2020 година, 10:00 – 15:00 часот, Центар за обуки „Академик“, ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 50, Скопје.

На обуките учесниците добиваат сертификат за учество, бесплатни материјали, кафе, вода и закуска за време на паузите.

Февруари во Академик

По повод месецот на љубовта, сите вљубеници во правото добиваат 20% попуст за купени 2 производи од пoнудата на Академик (правна литература, правни обуки, претплата на akademika.com.mk).

Редовната цена за учество на обука за едно лице е 4.200,00 денари + ДДВ.

Сите заинтересирани можат да се пријават за обуката преку е-пошта на practicum@akademik.com.mk, а сите дополнителни информации за обуката може да се добијат на телефоните +389 02 3221 091 и +389 02 3122 308.