/ Прочитано:

1.718

Академик одржа обука за новиот Закон за јавните набавки

Академик одржа обука за спроведувањето постапки за јавни набавки во согласност со новиот Закон за јавните набавки, на која предавач беше Кирил Каранфилов, претседател на Државната комисија за жалби по јавни набавки и долгогодишен експерт од областа на јавните набавки.

Што предвидува новиот Закон; какви обврски и одговорности имаат учесниците во постапката; кои се најзначајните новини со кои се означува реформата во системот за јавните набавки; кој е критериумот за избор на најповолна понуда, беа прашањата кои детално беа елаборирани на обуката во организација на Академик.

Воедно, на обуката, на која имаше голем број учесници, преку практични примери детално се разработија елементите на системот за јавните набавки со цел успешна и правилна примена на новините, меѓу кои како позначајни беа опфатени измените во поглед на критериумите за доделување договори за јавни набавки, посебен систем за е-пазар за набавки од мала вредност, нови постапки за јавни набавки, понуда во форма на електронски каталог. Предавачот Каранфилов во своето предавање го акцентираше и концептот на одржливи јавни набавки промовиран со новиот Закон за јавните набавки.

„Обуката беше многу корисна и содржински богата. Се говореше за новините предвидени во Законот за јавните набавки, постапките за доделување договори за јавни набавки во согласност со Законот и изборот на најповолна понуда и правна заштита во постапката за доделување договор за јавна набавка. Меѓу позначајните прашања за кои се говореше на обуката беа и прашањата за е-пазар на набавки од мала вредност; е-планот за јавни набавки и е-жалбата. Сите овие прашања и теми беа одлично образложени од предавачот. Обуката беше одлично спроведена и задоволни сме од начинот на кој беа презентирани новините во Законот за јавните набавки“, велат учесниците на обуката.

Сања Јакимовска од „Берово транс“, Ертан Кадри од АД „Даути комерц“, Георгиј Чурилов од Општина Центар и адвокатот Јане Илијески истакнуваат дека предавачот бил одлично подготвен и добро го пренел своето знаење. Исто така, додаваат тие, организацијата на обуката беше одлична.

Филип Темелковски од „Телесмарт телеком“ нагласи дека предавачот имал одлично предавање, додека пак Илија Кепевски од АЕК рече дека кога има вакви законски новини, неопходни се обуки, а во врска со примената на Законот во иднина, дека е неопходно и да се дадат решенија за реалните проблеми на договорните органи.