/ Прочитано:

1.587

Akademika.com.mk: Законот за автокампови е објавен на akademika.com.mk

Четврток, 24 јануари 2013 Закон за автокампови е објавен на akademika.com.mk. Со овој закон се уредуваат начинот и постапката за основање на автокамп, постапката за отуѓување на градежното земјиште наменето за автокамп, условите кои треба да ги исполнат корисниците на автокамповите, како и други прашања поврзани со автокамповите.

Целта на Законот за автокампови е развој на туризмот со привлекување на странски и домашен капитал за формирање на автокампови. 

Согласно просторни услови за основање на автокамп, истиот се основа на подрачје за кое е донесена урбанистичко-планска документација за автокамп или друга соодветна урбанистичко-планска документација предвидена согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

  • Автокамп може да се основа доколку земјиштето е во целосна сопственост на Република Македонија или пак доколку земјиштето е во сопственост на правно или физичко лице.
  • Градежното земјиште во сопственост на Република Македонија наменето за автокамп се отуѓува согласно со одредбите од Законот за автокамп. 
За постапување спротивно на одредбите од овој закон кој влегува на сила 31.01.2013, предвидени се парични казни и до 5.000 евра.

>> Целосниот текст на Законот за автокампови можете да го проследите на akademika.com.mk.