/ Прочитано:

3.840

ДИК го објави упатството за гласање за локалните избори

Една недела пред одржување на локалните избори во Република Македонија, Државната изборна комисија го објави упатството за гласање.

Државната изборна комисија го објави упатството за гласање кое е наменето за едукација на гласачите. Ова упатство е објавено на седум јазици, а на следниов линк може да го проследите во целост:

Гласањето се врши лично на гласачките места во Република Македонија. Избирачкиот одбор на избирачот му го објаснува начинот на гласањето и му се овозможува да гласа.

За локалните избори кои ќе се одржат на 15 октомври 2017 година, избирачот може само еднаш да се појави на гласачкото место за остварување на своето избирачко право.

За локалните избори, избирачот добива две гласачки ливчиња (за избор на членови на Совет и за избор на градоначалник).

За локалните избори во град Скопје и општините во градот Скопје, избирачот добива четири гласачки ливчиња (за избор на членови на Совет на општина, за избор на градоначалник на општина, за избор на членови на Совет на град Скопје и за избор на градоначалник на град Скопје).

За гласањето за локални избори, избирачот се потпишува во изводот од избирачкиот список наменет за локалните избори.

Гласачкото ливче се откинува од кочанот на блокот според нумеричкиот редослед, му се става печат на предната страна и потоа му се дава на избирачот.

Гласањето се врши тајно, зад параван.

Избирачот гласањето за избор на градоначалник на општина и град Скопје го врши на тој начин што го заокружува редниот број пред името и презимето на кандидатот, а за членови на Совет на општина и град Скопје го заокружува редниот број пред подносителот на листата за која се определил.

Преклопеното гласачко ливче избирачот го става во соодветно обележаната кутија за гласање.

Гласање за друго лице е забрането, освен во случаите предвидени во членот 112 од Изборниот законик и тоа:

Избирачот кој има физички недостаток или е неписмен и поради тоа не може да гласа на начин утврден со овој Законик, со себе има право да доведе лице кое ќе му помогне при гласањето. Ако избирачот не доведе со себе лице кое ќе му помогне при гласањето, тогаш избирачкиот одбор ќе определи друго лице од редот на избирачите. Лицето кое ќе му помага на друго лице при гласањето не смее да биде од редот на членовите на избирачкиот одбор, претставниците на подносителите на листите или од редот на набљудувачите. Лицето не смее да влијае врз одлуката на избирачот, а при гласањето може да помогне најмногу на двајца избирачи кои се со физички недостаток или се неписмени. Овој начин на гласање се забележува во записникот број 16.

Заради обезбедување на тајноста на гласањето, на денот на гласањето на гласачките места, овластените претставници на подносителите на листите, овластените набљудувачи, членовите на изборните органи и избирачите не смеат да користат мобилни апарати, фотоапарати и други средства за снимање на изборниот материјал и на избирачите кога гласаат.

А. Б.