/ Прочитано:

2.509

ДКСК: Регистар на избрани и именувани лица што располагаат со државен капитал

Комисијата, во согласност со последните измени и дополнувања на Законот за спречување на корупцијата, води регистар на избрани и именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или други правни лица кои располагаат со државен капитал, кој претставува единствена база на податоци за избрани и именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи и други правни лица што располагаат со државен капитал.

ДКСК регистарСпроведувајќи го Законот за спречување на корупцијата, Државната комисија за спречување на корупцијата по изготвувањето на софтверското решение на Регистарот на избрани и именувани лица, го стави во функција на 12.6.2016 година, што е во согласност со членот 15 од наведените измени, односно една година од неговото влегување во сила.

Комисијата, во согласност со последните измени и дополнувања на Законот за спречување на корупцијата („Сл. весник на РМ“ бр. 28/02, 46/04, 126/06, 10/08, 161/08, 145/10, 97/15 и 148/15), води регистар на избрани и именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или други правни лица кои располагаат со државен капитал, кој претставува единствена база на податоци за избрани и именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи и други правни лица што располагаат со државен капитал.

„По ставањето во функција на Регистарот, раководните лица на институциите и органите кои вршат избори и именувања или од нив овластените лица се должни во рок од 30 дена од започнувањето на примената на овој закон да ги достават до Државната комисија податоците од членот 35-г став (2) за избраните и именуваните лица кои во моментот ја вршат функцијата или должноста и за избраните и именуваните лица чијашто функција или должност престанала“, се наведува во соопштението од Антикорупциска.

Во наредниот период, раководните лица на институциите и органите кои вршат избори и именувања или од нив овластени лица се должни податоците за лицата што ќе бидат избрани или именувани, со пополнување на образец https://register.dksk.org.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f, да ги достават до Државната комисија без одлагање, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на верификацијата на мандатот, изборот, односно именувањето, како и по престанок на функцијата, односно должноста на избраното, односно именуваното лице.

„За успешно реализирање на обврските што произлегуваат од Законот за спречување на корупцијата, а се однесуваат на Регистарот на избрани и именувани лица, номинираните лица од институциите кое се овластени да даваат податоци за избрани и именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или други правни лица кои располагаат со државен капитал, како и по престанокот на нивната функција, треба да пристапат кон пополнување и доставување на податоците во согласност со Законот“, велат од ДКСК.