/Прочитано:

233

Обука за новиот Закон за инспекциски надзор

View Calendar

На 23.1.2020 година (четврток) Академик ќе одржи обука за новиот Закон за инспекциски надзор и подзаконските акти.

На 30 ноември 2019 година стапи во примена новиот Закон за инспекциски надзор.

Со новиот Закон за инспекциски надзор се уредуваат основните начела на инспекцискиот надзор, организацијата и раководењето со инспекциските служби, следењето, контролата и координацијата на работата на инспекциските служби; се воведува проценка на ризик, како нов начин на планирање на работа на инспекциските служби; конкретно се уредени правата и обврските на инспекторот, формата и содржината на месечните и годишните планови за работа, а воедно утврдена е превентивната улога на инспекцискиот надзор преку воведување на опомената како задолжителен чекор пред изрекување казна.