/ Прочитано:

1.090

Формирано национално координативно тело за недискриминација

Националното координативно тело за следење на состојбите со недискриминацијата и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешките документи во оваа област ја одржа конститутивната седница. Во својство на координатор се обрати министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, која нагласи дека во работата на ова тело ќе биде ценето сечие мислење и дека  се добредојдени конструктивните критики кои ќе дадат придонес во унапредување на состојбите.

Потребата од формирање на посебно тело за координација и следење на состојбите со недискриминацијата е пред сè заради подигнување на транспарентноста во работењето на државните институции во оваа област, координација на активностите меѓу институциите и организациите (здруженија на граѓани и меѓународни организации), заедничко воспоставување на приоритети на годишно ниво во оваа област врз основа на меѓународни и други извештаи и анализи, како и континуирано следење на состојбите во оваа област и заедничко предлагање на мерки за подобрување на состојбите.

Во работата на НКТ за недискриминација учествуваат 36 претставници на министерства и други државни институции, претставници на граѓански и меѓународни организации, синдикати и институти.Формирањето на ова тело е во насока на спроведувањето на Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2017 – 2020 и Стратегијата за еднаквост и недискриминација 2016 – 2020, со што ќе се постигне подобра координација и ефикасност на механизмите за спречување и заштита од дискриминација, а во насока на градење на општество еднакво за сите.

М.В