/ Прочитано:

902

Хрватскиот парламент го избра професорот Маршавелски за член на Комитетот за човекови права

Хрватскиот парламент го избра професорот Александар Маршавелски, кој е по потекло од Македонија, за член на Комитетот за човекови права на Хрватскиот парламент. Маршавелски е професор на Правниот факултет на Универзитетот во Загреб и предава кривично право.

Главната задача на овој комитет е да утврди и да го следи спроведувањето на законодавната политика во областа на човековите права и правата на националните малцинства во Република Хрватска.

Во процесот на донесување закони и други прописи, Комитетот е главно работно тело во областите поврзани со: имплементација на меѓународни конвенции со кои се регулира заштитата на човековите права, давање предлози и мислења во врска со остварувањето и заштитата на човековите права и основните слободи, правата на националните малцинства во Хрватска и други.

Комитетот соработува со научни, стручни, владини и невладини организации кои работат во областа на заштитата на човековите и етничките права, соработува со релевантни работни тела на парламентите на други земји и со странски и меѓународни тела кои работат во областа на заштита на човековите и етничките права. Комитетот ќе соработува со други работни тела на хрватскиот парламент и може да разгледа прашања од опсегот на овие работни тела, доколку ги смета за важни за заштита на човековите или етничките права.

Мандатот на Комитетот е 4 години.

Професорот Маршавелски очекува дека најголемите предизвици во работата на Комитетот за човекови права ќе бидат подобрувањето на законската рамка што треба да ги спроведува пресудите на Европскиот суд за човекови права.

„Против Хрватска се донесени голем број пресуди во кои се утврдени повреди на основните човекови права на припадници на одредени малцински групи – меѓу кои најчесто се појавуваат Срби, Роми и лица со хомосексуална ориентација.

Во последната пресуда од 14 јануари 2021 година во случајот Сабалиќ против Хрватска, Сабалиќ беше претепана од маж во ноќен клуб откако го одби изјавувајќи дека не е заинтересирана за него затоа што е лезбејка.

И покрај поднесувањето кривична пријава за обид за нанесување тешка телесна повреда и насилство мотивирано од омраза, напаѓачот е прекршочно казнет само со парична казна од 40 евра. За ваквото однесување на надлежните органи Стразбуршкиот суд сметаше дека е во спротивност со позитивната обврска на државата соодветно да ги санкционира тортурата, нечовечкото или понижувачкото постапување врз основа на дискриминација (членот 3 во врска со членот 14 од Европската конвенција за човекови права).“

„Постојат бројни такви примери на несоодветни санкции изречени и за кривични дела во областа на семејното насилство, а слични проблеми се присутни и во Северна Македонија. Затоа, приоритет на сите земји во регионот е справување со кривичните дела од омраза и семејното насилство“, нагласува проф. Маршавелски.

М.В