/ Прочитано:

5.032

Именик на медијатори 2017

Именикот на медијатори 2017 е во согласност со член 46, ставови 1 и 2 од Законот за медијација („Службен весник на РМ“ број 188/13, 148/15, 192/15, 55/16) кои го положиле испитот за медијатори и на кои им е издадена лиценца за вршење медијаторски работи и кои можат да вршат медијаторски работи во согласност со член 68а, став 1 од Законот за медијација („Службен весник на РМ“, број 188/13, 148/15, 192/15, 55/16).

Листа на медијатори 2017 година