Импресум

Редакција:

Милчо Велјаноски, уредник

Ана Севриева – Костовска, лектор.

Порталот akademik.mk е основан и е во сопственост на Друштвото за услуги ГДЛО ДООЕЛ Скопје.