/ Прочитано:

1.125

Инфографици за резултатите од првото национално мерење на перформансите на правосудството

Центарот за правни истражувања и анализи подготви инфографици од Првиот национален извештај од Матрицата за мерењето на перформансите и реформите на судството.

Инфографиците ги прикажуваат клучните наоди и перцепции на целните групи што беа дел од процесот на мерење во пет клучни области за функционирањето на судството: ефикасност, транспарентност и отчетност, квалитет на судската правда, независност и непристрасност и професионален развој и соодветна застапеност.

На скала од 1 до 5, просечната оценка од перцепциите на целните групи за областите на функционирањето на судството е 2,5.

На следниот линк можете да ги погледнете инфографиците кои се подготвени во рамките на програмата „Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судскиот систем во Северна Македонија“, поддржана од Британската амбасада Скопје.

Интервју со Лидија Стојкова-Зафировска, претседател на Центарот за правни истражувања и анализи

ЦПИА подготви видеа за судската пракса, за споровите од мала вредност и за Матрицата за мониторинг на судството

Презентирана анализата „Споровите од мала вредност во првостепените судови во Република Македонија“

Промовиран Првиот национален извештај од Матрицата на индикатори за мерење на перформансите и реформите во правосудството

Промовирана Матрицата за мониторинг на перформансите на јавното обвинителство

Промовирана веб-платформата „Џастис обзерверс“ на Центарот за правни истражувања и анализи

Почеток на првото национално мерење на перформансите на правосудството

Промовирана анализата за најдобрите европски практики за мерење на перформансите на јавните обвинители

Центарот за правни истражувања и анализи започна со пилот-мерењето на перформансите на правосудството

Потпишан меморандум за подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството

Тркалезна маса за правосудство на тема „Презентација и дискусија за нацрт-матрицата за мерење на перформансите на правосудството“

Промоција на матрицата за мониторинг на перформансите во македонското правосудство

ВОЕДНАЧЕНОСТА НА СУДСКАТА ПРАКСА КАКО ПРЕДИЗВИК: Мора да се промени начинот на правното и судиското размислување

ЦПИА подготви видеа за судската пракса, за споровите од мала вредност и за Матрицата за мониторинг на судството

Подобрување на квалитетот на правдата во Македонија преку градење на капацитети на судии и мониторирање на судските реформи

Судската пракса – обврзувачко, но занемарено правно сфаќање и извор на судското правo

Унифицирање на судската пракса за нејзина посилна улога во правниот систем

М.В