/ Прочитано:

475

Измените на Законот за државјанството пред Законодавно-правната комисија

Предложените измени на Законот за државјанството се на дневен ред на Законодавно-правната комисија. Измените, чиј предлагач е Владата, се во фаза на второ читање и се поднесени со европско знаменце.

Во измените, за кои имаше јавни реакции,  се пропишува дека во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој закон на државјанин на друга република на поранешната СФРЈ и државјанин на поранешна СФРЈ кои до 8 септември 1991 година, односно до времето на прогласување на независноста на Република Македонија живееле на територијата на Република Македонија, се стекнува со државјанство на Република Северна Македонија по сила на овој закон, доколку поднесат барање до надлежен орган и кон барањето приложат најмалку еден од следниве документи во оригинал или копија заверена на нотар издаден од орган или правен субјект во Република Македонија во периодот утврден во овој став и тоа:

1) извод од матичната книга на родени;

2) доказ за завршено учебна година (свидетелство, уверение или диплома);

3) доказ за заснован работен однос со М1 / М2 образец;

4) работничка книшка;

5)  доказ  за платен данок согласно законските регулативи кои во тој период  важеле во Република Македонија,односно доказ за платен:

– данок од личен доход на работниците;

– данок од личен доход од вршење земјоделска дејност;

-данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност;

-данок од надоместок од авторски права, патенти и технички унапредувања;

-данок на приходи од имот и имотни права;

– данок на имот и

– данок на наследство и подарок;

6) одлуката на даночниот обврзник од страна на Управата за јавни приходи;

7)доказ за платена сметка за следниве услуги:

-електрична енергија,

-греење,

-вода,

-телефонски услуги;

8) патна исправа (пасош) издадена од поранешната СФРЈ или РМ;

9) лична карта издадена од поранешната СФРЈ или РМ;

10) лична карта за странци;

11) здравствена книшка;

12) извештај, потврда, отпусно писмо или друг документ со кој се докажува  извршено  лекување  во јавни здравствени установи во Република Македонија;

13) поседовен или имотен лист на име на барателот;

14)штедна книшка за депонирање на заштеди во банка (правно лице) основана од  Република Македонија согласно закон;

15)други докази издадени од надлежни државни органи  со кои ќе се потврди  постојаното живеалиште на територијата на Република Македонијаи

16) сведителствата кои се издадени од 1991 до 1998 година за лицата  родени од 1984 година до 1991 година.

Младите правници бараат итно свикување на јавна расправа за измените на Законот за државјанството

М.В