/ Прочитано:

1.849

Известување од УЈП до фирмите

Обврската се однесува на плаќањето месечна аконтација на данокот на добивка.

УЈП лого

Управата за јавни приходи ги известува фирмите дека до 15 септември (15 дена по истекот на секој календарски месец) имаат обврска да платат месечна аконтација на данокот на добивка, доколку не се правно лице со посебен даночен статус (заштитно трговско друштво, стопанска единица на казнено-поправна установа или корисник на технолошка индустриска развојна зона), а истовремено немаат обврска да достават образец „МДБ“ (месечен даночен биланс) за извршена пресметка на месечните аконтации на данокот на добивка.

/ Прочитано:

0

Известување од УЈП до фирмите

Фирмите имаат обврска да платат месечна аконтација на данокот на добивка доколку не се правно лице со посебен даночен статус (заштитно трговско друштво, стопанска единица на казнено-поправна установа или корисник на технолошка индустриска развојна зона).

УЈП лого

Управата за јавни приходи ги известува фирмите дека до 15 јуни (15 дена по истекот на секој календарски месец) имаат обврска да платат месечна аконтација на данокот на добивка доколку не се правно лице со посебен даночен статус (заштитно трговско друштво, стопанска единица на казнено-поправна установа или корисник на технолошка индустриска развојна зона), а истовремено немаат обврска да достават образец „МДБ“ (месечен даночен биланс) за извршена пресметка на месечните аконтации на данокот на добивка.