/ Прочитано:

2.224

Јавни набавки на работи според правото на Република Македонија – научен труд од Доц. д-р Дарко Спасевски

Автор: Доц. д-р Дарко Спасевски, доцент на научната област трговско право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.

1.Концептуална поставеност на правилата за јавни набавки на работи во македонското право

 Јавните набавки на работи претставуваат значителен дел од вкупните јавни набавки. Со оглед на тоа, постои посебен предизвик за законодавецот во однос на поставувањето на правната рамка за уредување на процедурата за доделување на јавни набавки на работи. Тоа го покажуваат и континуираните измени и дополнувања на Законот за јавните набавки, кои имаат за цел создавање на кохерентен и ефикасен систем на јавни набавки. Мотив за овој труд се последните две измени на Законот за јавните набавки и тоа Законот за изменување и дополнување на законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија”, бр. 43/2014) и Законот за изменување и дополнување на законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија”, бр. 130/2014). Едни од покрупните промени опфатени со наведените законски измени се однесуваат токму на правилата за јавни набавки на работи.

>>Целосниот текст на трудот во прилог: Јавни набавки на работи според правото на Република Македонија

16.09. 2014