Катастарот објави годишeн план за контрола на приватни геодетски фирми

Агенцијата за катастар на недвижности го објави годишниот план за контрола на приватни геодетски фирми. По овој план, кој го објавува Секторот за контрола и надзор при Катастарот, ќе се реализираат контролите на приватните геодетски фирми, одделенијата за катастар на недвижности и на Центарот за катастар на недвижности.

Планот за контрола може да се преземе на следниов линк.