/ Прочитано:

1.402

Ќе се менува Законот за вештачење, во кој Министерството за правда утврдило повеќе недостатоци

Министерството за правда подготвува измени на Законот за вештачење. Од Министерството истакнуваат дека измените се поради утврдени недостатоци и неусогласеност на одредбите од Законот вештачење.

Исто така, додаваат од Министерството, утврдена е потреба за преуредување на националниот систем за вештачење. Од тие причини, целта на Зaконот е да се подобрат материјата и системот на вештачење, како и други прашања поврзани со вештачењето.

Со Законот за вештачење, кој е предмет на измени, се уредуваат вршењето на вештачење, областите, условите и начинот на вршењето на вештачењето, субјектите кои вршат вештачење, условите и постапката за полагање на стручен испит за издавање, за продолжување, за престанок или за одземање на лиценцата за вештачење за вршење на вештачење од соодветна област, наградата и надоместокот на трошоците за извршеното вештачење, основањето, надлежноста, организацијата и работењето на Комората за вештаци, надлежностите на Бирото за судски вештачења, организацијата и работењето, како и други прашања од значење за судските вештачења, супервештачења, процени и грижа за унапредување на работите на вештачењето.

М.В