/Прочитано:

1.205

Закон за извршување

Закон за извршување

Овој Коментар се заснова на Пречистениот текст на ЗИ од 20 април 2011 година. Претставува преработено издание на трудот „Закон за извршување со коментари, објаснувања, практитки и предметен регистар“, издаден во 2005 година. Со оглед на практиката на извршителите и судската практика во изминатите години, темелно се преработени коментарите и објаснувањата кон повеќето членови од Законот, со додавање на одредени согледувања и на некои органи и институции кои доаѓаат во допир со практичното спроведување на одредбите од ЗИ.

По својата намена, Коментарот спаѓа во оние во кои проблематиката е обработена од практичен аспект и за практиката, на начин со којшто се укажува на поврзаноста на одделни членови од Законот со други негови членови и со целината на Законот, но и со одредбите од други закони, што овозможува секоја одредба да се согледа во целосноста на Законот, на одделните гранки од правото, а некаде – и во целосноста на правниот систем.

Бројните изводи од судски одлуки, примерите на тужби, предлози и други поднесоци, како и предметниот регистар значително го олеснуваат снаоѓањето во богатството и разнообразноста на нормите и на некои поими во Коментарот.