/ Прочитано:

2.801

КЗД: Барањето потврда дека едно дете е вакцинирано при запишување во градинка и во училиште не е дискриминација

Барањето потврда дека едно дете е вакцинирано со МРП-вакцина при запишување во градинка и во училиште не претставува дискриминација врз ниту една основа, вклучително уверување, здравствена состојба, како и религија и верско уверување, а во однос на децата кои се вакцинирани со МРП-вакцина, истакнуваат од Комисијата за заштита од дискриминација.

Комисијата смета дека не постои дискриминација бидејќи мерката има легитимна, објективно оправдана цел, во согласност со членот 5 точката 8 од Законот за спречување и заштита од дискриминација.

„Мерката не е спротивна на Уставот и на одредбите на меѓународните договори. Мерката соодветствува со реалните потреби бидејќи е прогласена епидемија и е загрозен животот и здравјето на детето, животот и здравјето на другите деца кои се во контакт со детето во училиште или во градинка, како и во функција на јавното здравје. Мерката е однапред прецизно дефинирана бидејќи е донесена според претходно предвидена процедура и од соодветни органи и сите родители и старатели се информирани на ефикасен начин и мерката е пропорционална на ефектите што треба да се постигнат.

Исто така, не постои дискриминација од страна на органите на управата и градинките со мерката за забрана на запишување и прием на деца кои не се вакцинирани и задолжителна вакцинација на децата од училишна возраст.

Треба да се земе предвид обврската на државата како земја членка на Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права, документ со кој преку членот 12 се обврзува на имунизација на своите граѓани. Исто така, Републиката се има обврзано да го почитува и членот 15 од овој пакт, којшто им овозможува на граѓаните да ја уживаат користа од научните достигнувања и развојот коишто, меѓу другото, ги вклучуваат и вакцините кои придонесуваат за превенција од заразни заболувања“, велат од Комисијата.

Комисијата упатува и на обврската Републиката да го гарантира правото на живот на секој човек, гарантирано со Уставот и со членот 2 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, како и правото на живот на секое дете, гарантирано со членот 6 од Конвенцијата за правото на детето.

„Комисијата го почитува правото на родителите и на старателите во немешањето во нивниот приватен и семеен живот кое, меѓу другото, подразбира и одлучување за преземање активности кои се во интерес на нивните деца. Но, ова право е ограничено и со членот 8 став 2 од ЕКЧП, меѓу другото, и со заштитата на здравјето. Вакво ограничување постои и во членот 9 став 2 од Конвенцијата, а кое се однесува на ограничување на слободата на мисла, совест и вера. Комисијата во општото мислење се раководеше и од едно од главните начела на Конвенцијата за правата на детето – преземање мерки од страна на јавните власти во најдобар интерес на детето“, се истакнува во мислењето на Комисијата.

Правно мислење на Хелсиншкиот комитет за човекови права за најавата дека невакцинираните деца нема да се примаат во училиште

Меѓаши за вакцинацијата и Конвенцијата за правата на детето од аспект на образованието и здравствената заштита

Задолжително доставување потврди за вакцинален статус при упис во училишни и предучилишни установи

Граѓанската иницијатива за законски измени за незадолжителна вакцинација во собраниска процедура

Вакцинацијата од уставноправен аспект во една од одлуките на Уставниот суд

М.В