/ Прочитано:

7.257

ЛЕТЕН ПОПУСТ ВО КНИЖАРНИЦАТА „АКАДЕМИК“

Од денеска (8.8.2017 г.) до 15.09.2017 г. од книжарницата „Академик“ можете да набавите пет пакети книги по летен попуст.

Првиот пакет ги вклучува книгите со коментари на Законот за парничната постапка, Законот за стечај, Законот за сопственост и други стварни права и Законот за концесии и јавно-приватно партнерство. (Цена на пакетот: 11.199 денари со вклучен ДДВ)

Вториот пакет ги вклучува книгите со коментари на Законот за управните спорови, Законот за семејство, како и книгите „Тужби“ и „Збирка на прописи од областа на трудовото право“. (Цена на пакетот: 7.899 денари со вклучен ДДВ)

Третиот пакет ги вклучува книгите со коментари на Законот за управните спорови, Законот за семејство, како и книгите „Прирачник за канцелариско и архивско работење“ и „Прирачник за безбедност и здравје при работа“. (5.199 денари со вклучен ДДВ)

Четвртиот пакет ги вклучува книгите со коментари на Законот за управните спорови, Законот за семејство, како и книгите „Тужби“ и „Збирка на прописи од областа на трудовото право“. (8.799 денари со вклучено ДДВ)

Петтиот пакет ги вклучува книгите со коментари за Законот за парничната постапка, Законот за стечај, Законот за семејство, како и книгите „Тужби“ и „Право на интелектуална сопственост“. (10.944 денари со вклучен ДДВ)

Пакетите книги можете да ги нарачате на телефонските броеви 02/3122 308 и 02/ 3237 465 или на е-пошта: akademik@akademik.com.mk.