/ Прочитано:

851

Модели за основање на трговско друштво

Модели за основање на трговско друштво според Законот за трговските друштва:

Договор за основање на Друштвото

Одлука за именување на управители на Друштвото

Полномошно

Изјава (член 29 –а ЗТД)

Изјава (член 32 ЗТД)

Изјава (член 231 ЗТД)

Изјава (член 29 ЗТД)

Изјава (член 183 ЗТД)

Изјава од содружници (член 7 од Правилникот за издавање на овластување „Регистрационен агент“

Изјава од управители (член 7 од Правилникот за издавање на овластување „Регистрационен агент“)