/ Прочитано:

598

Мониторингот на јавните набавки покажува низа слабости кои укажуваат на договарање меѓу институциите и понудувачите

Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) го објави Извештајот од редовниот мониторинг на јавните набавки спроведени во периодот од јануари до јуни 2021 година.

Клучните наоди од мониторингот вклучуваат:

– Иако незадолжителна, електронската аукција била применета во 91 % од јавните набавки што упатува на тоа дека е-аукцијата се користи како механизам за манипулации и корупција.

– Честото совпаѓање на вредноста на доставените понуди со проценетата вредност на тендерите, која не е јавно објавена, упатува на претходно договарање меѓу институциите и понудувачите.

– Постојат примери на нееднаков однос кон понудувачите, како и случаи на ограничување на конкуренцијата.

– На секој четврти тендер е доставена една или ниту една понуда.

– Поништувањето на тендерите останува исклучително високо и изнесува 26 %.

– Во првото полугодие од 2021 година, преку нетранспарентната постапка со преговарање без објавување оглас се склучени договори во вредност од 7,9 милиони евра.

– Овие слабости се присутни на тендерите кои ги спроведуваат институциите и на национално и на локално ниво.

Центарот за граѓански комуникации ја објави базата на податоци за јавни набавки на општините

Најмалку информации министерствата објавуваат за финансиите

ЦГК: За експлоатација на минералните суровини државата наплатува само 8 милиони евра годишно

ЦГК со нов мониторинг извештај за јавните набавки: Нетранспарентни постапки со преговарање без објавување оглас

Честите поништувања на тендерите се индикатор за постоење ризик од корупција

6,7 милиони евра за „итни набавки“ за заштита од коронавирусот

48 % од фирмите сметаат дека има корупција во набавките

Годишен извештај на Државната комисија за жалби по јавни набавки

Анализа за транспарентноста на тендерите во јавното здравство

Доминира бројот на евидентирани предмети за случаи на корупција во јавните набавки

Транспарентност, отчетност и интегритет на институциите во јавните набавки

М.В