/ Прочитано:

3.337

МТСП: Исплата на права од социјална и детска заштита

Министерството за труд и социјална политика информира дека денеска за месец март 2018 година е извршена исплатата на следните права:

Права од социјална заштита

 • Социјална парична помош
 • Паричен надоместок за помош и нега од друго лице (туѓа нега)
 • Цивилна инвалиднина
 • Мобилност и слепило
 • Постојана парична помош
 • Еднократна парична помош
 • Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа
 • Сместување во згрижувачко семејство
 • Парична помош за студирање
 • Парична помош за згрижувач
 • Социјално домување
 • Азиланти домување
 • Социјална парична помош  за азиланти
 • Субвенции за електрична енергија

Права од детска заштита

 • Детски додаток
 • Еднократна парична помош за новороденче
 • Родителски додаток за трето дете
 • Родителски додаток за четврто дете
 • Единствен родителски додаток
 • Посебен додаток-за месец 04/2018 година.