/ Прочитано:

3.455

МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита

Министерството за труд и социјална политика информира дека на 5.4.2019 година изврши исплата на правата од социјална и детска заштита за месец март 2019 година.

Права од социјална заштита:

 • Социјална парична помош
 • Паричен надоместок за помош и нега од друго лице (туѓа нега)
 • Цивилна инвалиднина
 • Мобилност и слепило
 • Постојана парична помош
 • Еднократна парична помош
 • Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа
 • Сместување во згрижувачко семејство
 • Парична помош за студирање
 • Парична помош за згрижувач
 • Социјално домување
 • Азиланти домување
 • Социјална парична помош за азиланти
 • Субвенции за електрична енергија

Права од детска заштита:

 • Детски додаток
 • Еднократна парична помош за новороденче
 • Родителски додаток за трето дете
 • Родителски додаток за четврто дете
 • Единствен родителски додаток
 • Посебен додаток – за месец 4/2019 година

Права на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства на паднатите борци и Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ:

 • Група инвалидитет
 • Ортопедски додаток
 • Нега и помош
 • Семејна инвалиднина
 • Соуживатели на семејна инвалиднина
 • Зголемена семејна инвалиднина
 • Инвалидски додаток
 • Додаток за деца
 • Материјално обезбедување
 • Нега и помош за материјалци