/ Прочитано:

1.890

МЗМП, ИЧП и ЕПИ со нов проект – „Заедничка акција за итни реформи во судството“

Македонско здружение на млади правници (МЗМП) и Институтот за европска политика (ЕПИ), во соработка со носителот на проектот Институт за човекови права (ИЧП), почна со имплементација на проектот „Заедничка акција за итни реформи во судството“, финансиран од Фондацијата „Отворено општество Македонија“, со времетраење од 12 месеци (од јули 2017 до јуни 2018 година).

Целите што се предвидени во рамките на проектот се: зајакнување на структурниот мониторинг над реализацијата на итните реформски приоритети (ИРП) во правосудството и унапредување на јавната дебата за имплементирање на истите, подобрување на работата на институциите со зајакнување на транспарентноста, отчетноста и професионалноста на правосудните органи, со што на граѓаните и на другите засегнати страни ќе им се олесни пристапот до независен, непристрасен и професионален суд.

Очекувани резултати од проектот:

  • Утврдување на моменталниот статус и идентификување на клучните проблеми со кои се соочуваат институциите при реализација на итните реформски приоритети;
  • Воспоставен структурен мониторинг над реализација на итните реформски приоритети во правосудството;
  • Зајакната соработка помеѓу граѓанските организации и правосудните органи со цел реализирање на итните реформски приоритети;
  • Зголемена свест на општата јавност за потребите за спроведување на итните реформски приоритети во правосудството.

М.В