/ Прочитано:

4.895

Начелен став на Врховниот суд во врска со постапувањето со предметите и престанокот на судиската функција

Врховниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 101од Уставот на РСМ, член 37 став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службенвесник на РСМ“ бр.58/06,35/08,150/10,39/12,83/18,198/18,96/19), член 59 став 2 и член 69 од Деловникот за работа на Врховниот суд на Република Северна Македонија на Општата седница на ден 28.04.2021 година, утврди:

НАЧЕЛЕН СТАВ

1. Кога по донесување на одлука по конкретен предмет, на судија известител – член на советот му престанува или е разрешен од судиската
функција, а одлуката по предметот писмено е изработена и потпишана или е потпишан записникот за советување и гласање, предметот ќе се предаде во судска писарница за понтамошно постапување.

2. Во случај на престанок или разрешување од судиска функција на член на советот по донесена одлука по конкретен предмет, предметот по писмено изработена одлука, потпишана од претседателот на советот и другите членови или потпишувањето на записникот за советување и гласање без негов потпис ќе се предаде во судската писарница за понатамошно постапување.

3. Кога писмено изработената одлука, потпишана од судијата известител на кого му престанал или е разрешен од судиската фунција, има недостатоци или грешки сторени при пишувањето, истите ќе ги отсрани преседателот на советот и без потпис на судијата известител ќе се предаде во судска писарница за понатамошно постапување.

4. Кога преседателот или член на советот не се согласува со образложението на писмено изработената одлука од судијата известител на
кого му престанала или е разрешен од судиската функција, претседателот со останатите членови на советот ќе одлучат со какво образлоежение ќе биде одлуката, а по потпишувањето на истата, без потпис на судијата известител ќе се предаде во судска писарница за понатамошно постапување.

5. Кога претседателот на советот или член на советот со образложени, аргументирани и издржливи причини бара повторно да се расправа по конкретен предмет (ревотација), а на судијата известител како член на совет во меѓувреме му престанала или е разрешен од судиската функција, ќе се изврши повторно автоматска распределба на предметот и ќе се расправа по предметот пред претседателот и другите членови на истиот совет.

6. Во случај на престанок или разрешување од судиска функција на судија известител како член на совет по донесената одлука по конкретен предмет, а одлуката не е писмено изработена, претседателот на советот ќе организира да се изработи одлуката, а по потпишување на истата од претседателот на советот и другите членови, без потпис на судијата известител ќе се предаде во судска писарница.

7. Во случај на престанок или разрешување од судиска фунција на претседател на совет или член на совет по донесена одлука по конкретен
предмет, а по писмена изработка на одлуката одбива истата или записникот за советување и гласање да ги потпише од неоправдани причини, по потпишувањето на одлуката или записникот за советување и гласање од другите членови на советот предметот со резолуција на претседателот или заменик претседателот на соодветниот оддел, ќе се предаде во судска писарница за понтамошно постапување.

8. Во случај на престанок или разрешување од судиска функција на претседател на совет или на член на совет, предметите кои се реферирани, а по кои не е донесена одлука, ќе се пререферираат во ист состав, пред претседател и член на советот кои се заменуваат согласно Годишниот распоред за работа на судиите и судската администрација на Врховниот суд на Република Северна Македонија, кој важел во време на реферирање на предметот.

9. Кога предметот е рефериран од судија изветител, а не е донесена одлука по престанокот или разрешување од судиска функција судијата
известител, ќе се изврши автоматска распределба на предметот, судијата на кого ќе му се додели предметот ќе го реферира предметот пред истиот совет, согласно Годишниот распоред за работа на судиите и судската администрација во Врховниот суд на Република Северна Македонија кој што важел во време на реферирање на предметот.

10. Во случај на престанок или разрешување од судиска функција на судијата кој е задолжен со предмети, а кој предмет е предаден во судската писарница согласно овој начелен став предметот се смета за решен и прогласен за завршен во автоматизираниот компјутерески систем, со верификација од страна на одговорно лице во автоаматизираниот компјутерски систем.

>>Целосниот текст на начелниот став

Сентенца на Врховниот суд за повлекување на изјава за признавање на вина

Сентенца за надлежен орган за одлучување за притвор по укинување на првостепена и второстепена пресуда

Сентенца на Врховниот суд за конфискација на имот и имотна корист

Сентенца за недозволено барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда

Сентенца на Врховниот суд за одговорно лице во правното лице

Врховниот суд во сентенца за кривичното дело „Силување“ се повикува на праксата на Европскиот суд за човекови права

Правно мислење на Врховниот суд за прекинување на постапка за извршување кога странка е правно лице над кое е отворена стечајна постапка

Сентенца на Врховниот суд за повторно вештачење за проценка на веродостојноста на исказот на оштетеното дете

Сентенца на Врховниот суд за пресметувањето трошоци во кривичната постапка

Правно мислење на Врховниот суд во врска со задоцнувањето на доверител

НАЧЕЛНО ПРАВНО МИСЛЕЊЕ: Ограничување на правата од колективен договор ако за време на важењето на колективниот договор се донесе закон

Врховниот суд за прописите укинати од Уставниот суд: Судска одлука не може да се заснова на пропис кој не постои во правниот поредок

Врховниот суд со сентенци за правниот интерес за утврдување вистинитост на исправа и за прекинот на рокот за застареност

Правно мислење на Врховниот суд за трошоците за објавување пресуда

Сентенца за правото на регрес во случај на оневозможување утврдување на присуство на алкохол во моментот на незгодата

Правно мислење на Врховниот суд за укинување на потврда за правосилност и извршност на извршна исправа

Правно мислење на Врховниот суд за амнестијата на правосилно осудени лица за кои претходно била издадена потерница

ВРХОВНИОТ СУД: Не треба да плаќаат надомест станарите кои никогаш не биле приклучени на систем на топлинска енергија, не склучиле договор и не поставиле инсталација

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Застареност на побарувањето на неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во стечајна постапка

Правно мислење на Врховниот суд за возачот почетник во случаите кога го управува возилото спротивно на пропишаните услови

КАСНУВАЊЕ ОД КУЧЕ СКИТНИК: Врховниот суд со правно мислење за надоместокот на штета

ВРХОВНИОТ СУД: Правно мислење за надоместокот за експроприрана недвижност

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Изјава на обвинет за откажување на некое од правата од член 206 став 1 од ЗКП

Правно мислење на Врховниот Суд: Јавниот обвинител има обврска да даде мислење по барањата за укинување или замена на мерката притвор

Сентенци на Врховниот суд за вознемирување насочено кон физичко лице и право на совладение врз неподелена ствар

Сентенци на Врховниот суд по правен основ имотни односи и парнична постапка

Сентенци на Врховниот суд по правен основ парнична постапка

Сентенца на Врховниот суд во врска со писмена изјава на работникот за продолжување на договорот за вработување

Сентенца на Врховниот суд за судир на надлежност на основни судови

Сентенци на Врховниот суд во врска со парничната постапка, облигационите и работните односи

Сентенци на Вишиот управен суд за права од работен однос, даночни права, имотноправна област и други права

Сентенци на Вишиот управен суд за прашања од имотно-правната област, правата од пензиско и инвалидско осигурување и даночните права

Сентенци на Вишиот управен суд за имотни права, за права од пензиско и инвалидско осигурување и за даночни права

„Продолжување на важност на договор за вработување на определено време“ – сентенца на Врховниот суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Дозволеност на ревизија“ и „Неовластено соопштување на деловна тајна“

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Пасивна легитимација на РМ“ и „Сопственик на возило“

СЕНТЕНЦИ НА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД

ЗАКЛУЧОК НА ВРХОВНИОТ СУД: Надлежност за донесување на одлуката за враќање на одземените предмети

Сентенци од специјализираните судски оддели на Вишиот управен суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: Казнено право, кривична постапка и повреда на ЗКП

М.В