/ Прочитано:

3.196

НАЧЕЛНО ПРАВНО МИСЛЕЊЕ: Ограничување на правата од колективен договор ако за време на важењето на колективниот договор се донесе закон

Врховниот суд донесе начелно правно мислење за ограничувањето на правата од колективен договор ако за време на важењето на колективниот договор се донесе закон.

НАЧЕЛНО ПРАВНО МИСЛЕЊЕ

Ако за време на важењето на колективен договор на ниво на работодавач се донесе закон со кој определените права на органот на управување на јавното претпријатие утврдени во колективниот договор се ограничуваат, во однос на тие права се применува законот.

О б р а з л о ж е н и е

Врховниот суд на Република Северна Македонија, на Општа седница одлучувајќи по иницијатива на Горан Нациќ адвокат од Скопје, согласно член 37 став 1 алинеја 1 од Законот за судовите, оцени дека се исполнети условите за утврдување начелно правно мислење. Ова, на начин кој ќе го расправи конфликтот во правниот промет предизвикан со (не)почитување на со закон утврдените права и одговорности, наспроти тие уредени со колективен договор на ниво на работодавач во јавно(ите) претпријатие(ја). Тоа при состојба на работите кога законот ги дефинира правата на директорот (орган на управување) на јавното претпријатие и го регулира начинот на формирањето на платата на вработените во јавните претпријатија, а колективниот договор на ниво на работодавец дава право – овластување различно од со закон утврденото, што доведува до погрешно утврдување на вредноста на бодот за пресметка на основната плата. Последователно и во такви случаи, кој пропис има супремација во примената, ако во време на важењето на колективен договор, се донесе закон кој го регулира начинот на формирање на платите во јавните претпријатија, а со тоа и утврдувањето на вредноста на бодот за пресметка на основната плата… Целосниот текст на начелното правно мислење на следниот линк.

Врховниот суд за прописите укинати од Уставниот суд: Судска одлука не може да се заснова на пропис кој не постои во правниот поредок

Врховниот суд со сентенци за правниот интерес за утврдување вистинитост на исправа и за прекинот на рокот за застареност

Правно мислење на Врховниот суд за трошоците за објавување пресуда

Сентенца за правото на регрес во случај на оневозможување утврдување на присуство на алкохол во моментот на незгодата

Правно мислење на Врховниот суд за укинување на потврда за правосилност и извршност на извршна исправа

Правно мислење на Врховниот суд за амнестијата на правосилно осудени лица за кои претходно била издадена потерница

ВРХОВНИОТ СУД: Не треба да плаќаат надомест станарите кои никогаш не биле приклучени на систем на топлинска енергија, не склучиле договор и не поставиле инсталација

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Застареност на побарувањето на неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во стечајна постапка

Правно мислење на Врховниот суд за возачот почетник во случаите кога го управува возилото спротивно на пропишаните услови

КАСНУВАЊЕ ОД КУЧЕ СКИТНИК: Врховниот суд со правно мислење за надоместокот на штета

ВРХОВНИОТ СУД: Правно мислење за надоместокот за експроприрана недвижност

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Изјава на обвинет за откажување на некое од правата од член 206 став 1 од ЗКП

Правно мислење на Врховниот Суд: Јавниот обвинител има обврска да даде мислење по барањата за укинување или замена на мерката притвор

Сентенци на Врховниот суд за вознемирување насочено кон физичко лице и право на совладение врз неподелена ствар

Сентенци на Врховниот суд по правен основ имотни односи и парнична постапка

Сентенци на Врховниот суд по правен основ парнична постапка

Сентенца на Врховниот суд во врска со писмена изјава на работникот за продолжување на договорот за вработување

Сентенца на Врховниот суд за судир на надлежност на основни судови

Сентенци на Врховниот суд во врска со парничната постапка, облигационите и работните односи

Сентенци на Вишиот управен суд за права од работен однос, даночни права, имотноправна област и други права

Сентенци на Вишиот управен суд за прашања од имотно-правната област, правата од пензиско и инвалидско осигурување и даночните права

Сентенци на Вишиот управен суд за имотни права, за права од пензиско и инвалидско осигурување и за даночни права

„Продолжување на важност на договор за вработување на определено време“ – сентенца на Врховниот суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Дозволеност на ревизија“ и „Неовластено соопштување на деловна тајна“

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Пасивна легитимација на РМ“ и „Сопственик на возило“

СЕНТЕНЦИ НА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД

ЗАКЛУЧОК НА ВРХОВНИОТ СУД: Надлежност за донесување на одлуката за враќање на одземените предмети

Сентенци од специјализираните судски оддели на Вишиот управен суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: Казнено право, кривична постапка и повреда на ЗКП

М.В