/ Прочитано:

4.434

Надлежностите на претседателот на државата според Уставот

Според Уставот, претседателот на Република Северна Македонија ја претставува Републиката и е врховен командант на вооружените сили на Северна Македонија. Претседателот на Републиката своите права и должности ги врши врз основа и во рамките на Уставот и законите.

Должноста претседател на Републиката е неспојлива со вршење на друга јавна функција, професија или функција во политичка партија.

Претседателот на Републиката ужива имунитет. За одземање на имунитетот на претседателот на Републиката одлучува Уставниот суд на Република Северна Македонија со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број судии.

Претседателот на Република Северна Македонија:

– го определува мандаторот за состав на Владата на Република Северна Македонија;

– ги поставува и ги отповикува со указ амбасадорите и пратениците на Република Северна Македонија во странство;

– ги прима акредитивните и отповиковните писма на странските дипломатски претставници;

– предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Северна Македонија;

– предлага двајца членови на Судскиот совет на Република Северна Македонија;

– именува тројца членови на Советот за безбедност на Република Северна Македонија;

– именува и разрешува и други носители на државни и јавни функции утврдени со Уставот и со закон;

– доделува одликувања и признанија во согласност со закон;

– дава помилувања во согласност со закон и

– врши други функции утврдени со Уставот.

Претседателот на Републиката го известува Собранието за прашања од неговата надлежност најмалку еднаш годишно.

Собранието може да побара од претседателот на Републиката мислење за прашања од неговата надлежност.

Претседателот на Републиката е претседател на Советот за безбедност на Република Северна Македонија. Советот ги разгледува прашањата сврзани со безбедноста и одбраната на Републиката и дава предлози на Собранието и Владата.

Претседателот на Републиката е одговорен за кршење на Уставот и законите во вршењето на своите права и должности.

Постапка за утврдување на одговорност на претседателот на Републиката покренува Собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. За одговорноста на претседателот одлучува Уставниот суд со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број судии.

Ако Уставниот суд утврди одговорност на претседателот на Републиката, функцијата му престанува по сила на Уставот.

Официјални податоци на ДИК: Стево Пендаровски е новиот претседател на државата

Официјално соопштение на ДИК за утврдените резултати од гласањето на изборите

Управниот суд постапувал по четири предмети за изборниот процес и поништил една одлука на Антикорупциска

Постапката за вториот круг на претседателските избори

Официјални податоци на ДИК за првиот круг на претседателските избори

М.В