/Прочитано:

128

Нов закон кој се однесува на системот за заштита на класифицирани информации

На предлог на Министерството за одбрана, Владата го усвои Предлог-законот за класифицирани податоци. Со него се уредува системот за заштита на класифицирани информации во Република Македонија, при што се става акцент на класифицирањето на информациите, определувањето на степените на класификација, критериумите, мерките и активностите за заштита на класифицираните информации, размената на класифицираните информации со странски држави и меѓународни организации, постапките за издавање и времетраењето на безбедносните сертификати, органите за заштита на класифицирани информации, плановите и програмите за работење на Дирекцијата, вршењето надзор, прекршочните и казнените одредби при неовластено откривање на класифицирани информации.

Најавен нов Закон за класифицирани информации усогласен со регулативите на НАТО и ЕУ

М.В