/ Прочитано:

1.682

Нужната одбрана во Кривичниот законик

„Нужната одбрана“ во Кривичниот законик е дефинирана во членот 9. Во овој член се пропишува:

(1) Не е кривично дело она дело што е сторено во нужна одбрана.

(2) Нужна е онаа одбрана што е неопходно потребна сторителот да одбие од себе или од друг, истовремен противправен напад.

(3) Сторителот кој ги пречекорил границите на нужната одбрана може да се казни поблаго, а ако пречекорувањето го сторил поради силна раздразнетост или уплав предизвикан со нападот, може и да се ослободи од казна.

М.В