/ Прочитано:

1.536

Области што ќе бидат опфатени со редовниот инспекциски надзор за заштита на личните податоци во 2018 година

Органите на државната власт, правосудството, органите за спроведувањето на законот, потоа финансиите, индустријата и транспортот, лотаријата и игрите на среќа и градежништвото се областите што се наведени во Годишната програма за вршење на инспекциски надзор за 2018 година, донесена од страна на директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци.