/Прочитано:

587

Области што ќе бидат опфатени со редовниот инспекциски надзор за заштита на личните податоци во 2019 година

Органите на државната власт, правосудството, градежништвото, потоа финансиите, осигурувањето и трговијата се областите што се наведени во Годишната програма за вршење на инспекциски надзор за 2019 година, донесена од страна на директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци.

Годишна програма за вршење на инспекциски надзор за 2019 година

Спонзориран текст