/ Прочитано:

907

Јавен повик за избор на адвокати и советници за психо-социјална поддршка

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и СОС Детско Село Македонија, за
потребите од спроведување на проектот ”Правна поддршка на ранливи жртви на насилни
кривични дела” финансиран од Европската Унија преку Министерството за финансии на
РСМ – Секторот за централно финансирање и склучување во рамки на програмата
Strengthening the impact of the civil society in effective justice sector reforms – IPA II 2014 –
EuropeAid/159467/ID/ACT/MK имплементиран од страна на двете организации, објавува
јавен повик за адвокати и советници за психо-социјална поддршка. Јавниот повик може да се погледне на следниот линк.