/Прочитано:

410

Отфрлени четири кривични пријави во врска со работењето на „ТЕ – ТО“

Претходно, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, постапувајќи по една кривична пријава за која сега се произнесува и Основното јавно обвинителство Скопје, донесе Резолуција дека нема место за јавнообвинителска интервенција против три лица за кривично дело – Перење пари и други приноси од казниви дела според член 273 од Кривичниот законик, како кривично дело за кое е надлежно Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

Поднесените кривични пријави се однесуваа на евентуални неправилности во работењето на пријавеното лице ТЕ-ТО АД Скопје, кај кое правно лице сопственичката структура со 89,2% е странски капитал, а останатите 10,8% е во сопственост на „Топлификација“ АД Скопје.

Во текот на претходната постапка се утврди дека правното лице ТЕ-ТО АД Скопје е основано на 21.12.2004 година со основачки влог 5.000 евра и регистрирана приоритетна дејност – Производство на топлинска енергија. Поради обемот и динамиката на работа, за извршување на својата дејност, правното лице за цело време се финансира преку заеми од акционерите и обезбедени банкарски кредити.

Поради финансиски потешкотии во извршувањето на дејноста од неговото основање, исполнети биле условите за отворање стечајна постапка поради идна инсолвентност, која стечајна постапка завршила со реорганизација на друштвото како единствен начин ова правно лице да продолжи да работи и да ја извршува дејноста за која е основано.

Овие решителни факти обвинителството ги утврди пред сè од економскиот вешт наод и мислење од релевантно друштво за ревизија, изготвен по наредба на надлежниот јавен обвинител. Воедно при утврдување на сите факти јавниот обвинител ги анализираше и вештачењата и експертизите приложени од ТЕ-ТО и од „Топлификација“.

Од целокупната анализа на сите приложени и во текот на постапката обезбедени материјални и вербални докази, како и од правната оценка на кривичните дела произлезе дека со оглед на тоа што акционери во ТЕ-ТО АД Скопје се Топлификација АД Скопје со 27 акции или 10,8%, Битар Холдинг Лимитед од Кипар со 73 акции или 29,2% и Проџект Менаџмент Консалтинг од Британските Девствени Острови со 150 Акции или 60%. Бидејќи сопственик на Проџект Менаџмент Консалтинг е Битар Холдингс Лимитед, во поглед на сопственичката структура на ТЕ-ТО АД Скопје и поврзаните лица, неспорно е дека Битар Холдинг Лимитед од Р.Кипар директно и индиректно со 89,2% од капиталот е сопственик на ТЕ-ТО АД Скопје. При една ваква состојба, правата и обврските помеѓу овие правни лица и нивните меѓусебни побарувања претставуваат предмет на други, со закон регулирани постапки, бидејќи помеѓу тие правни лица се воспоставени деловни односи и истите од кривично – правен аспект не претставуваат предмет на кривично правно постапување. Воедно постапката за отварање и спроведување стечај е регулирана со посебен закон кој претставува Lex specialis, а од анализа на доказите и правната регулатива произлезе дека постапувањето по овој закон во конкретниот случај исто така не претставува основ за кривично гонење.

Со оглед на горенаведеното се утврди дека во дејствијата на пријавените физички и правни лица не се исполнети битијата на пријавените кривични дела или на друго кривично дело за кое што се гони по службена должност. Оштетените имаат право на жалба до Вишото јавно обвинителство Скопје во рок од осум дена од приемот на решението“, соопштуваат од Обвинителството.

Соопштение на Јавното обвинителство за  „ТЕ – ТО“

Соопштенија на Финансиската полиција за кривични пријави против службени лица и нотари

М.В