/ Прочитано:

1.251

Полното работно време на административните службеници да изнесува 36 часа неделно се предлага во новиот Нацрт- закон

„Полното работно време на административните службеници изнесува 36 часа неделно, односно осум часа дневно од понеделник до четврток и 4 часа дневно во петок, доколку со закон и/или колективен договор поинаку не е утврдено.

За неполно работно време на административните службеници ќе се смета работното време кое е пократко од 36 часа неделно, а ќе се остварува согласно со закон“, се предвидува во новиот Нацрт-закон за административни службеници, објавен од Министерството за информатичко општество и администрација.

Начелото на законитост во Кодексот за административни службеници

Како треба да се однесува административниот службеник во приватниот живот според новиот Кодекс

Новиот Предлог-кодекс за административни службеници ставен на јавен увид

Во подготовка нов Закон за административни службеници и нов Закон за вработените во јавниот сектор

М.В