/ Прочитано:

2.079

Поради големиот интерес и актуелната тема, Академик повторно организира обука за јавните набавки

Поради големиот интерес, Академик повторно организира обука за јавните набавки на тема  „Доделување договори за јавни набавки, основано издавање негативна референца, правна заштита и најважни новини предвидени во Нацрт-законот за јавните набавки“. Предавач на обуката ќе биде Маја Малахова, претседател на Државната комисија за жалби по јавни набавки.

Доделувањето на договорите за јавни набавки преку соодветната постапка и избор на соодветно средство за правна заштита е комплексна задача од сериозна одговорност и важност, како за договорните органи така и за економските оператори.

Целта на обуката на Академик е да стекнете практични вештини и знаења за полесно справување со предизвиците во постапките, да добиете одговор на вашите прашања и дилеми во поглед на јавните набавки и подготвени да ги дочекате новините што ги предвидува новиот Нацрт-закон за јавните набавки.

Обуката ќе се одржи на 19.4.2018 година (четврток), од 10:00 до 15:00 часот во новоотворениот Центар за обуки Академик, кој се наоѓа во Скопје, во централното градско подрачје, на ул. „ВМРО“ бр. 1.

Агенда на обуката:

ПОСТАПКИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И БИТНИ ПОВРЕДИ НА ЗАКОНОТ

Видови постапки за доделување договори за јавни набавки;

 • Заеднички одредби;
 • Карактеристики, специфики и услови за примена на секоја од постапките;
 • Улога на Комисијата за јавни набавки;
 • Надлежности на одговорното лице за јавни набавки;
 • На што да се внимава пред отпочнувањето на постапката;
 • Грешки при изработката на тендерската документација;
 • Пропусти при отворање и евалуација на понудите;
 • Правила за објавување на огласот за јавна набавка;
 • Непостапување по решенијата и насоките од Комисијата за жалби по јавни набавки;
 • Битни повреди при изборот на понудата;
 • Минимални рокови за потпишување на договорот.

НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА И ПРАВНА ЗАШТИТА ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

 • Значење на негативната референца;
 • Услови за издавање на негативна референца;
 • Ефект на негативната референца врз економскиот оператор;
 • Заштита од незаконско издавање на негативна референца;
 • Основ за отстранување на негативната референца;
 • Право за барање правна заштита;
 • Елементи на жалбата и начин и рокови за поднесување на жалбата;
 • Учество на договорниот орган во постапката по жалба, негови права и обврски;
 • Дејство на жалбата;
 • Видови одлуки на Комисијата, насоки за постапување кон договорниот орган;
 • Право на судска заштита.

НОВИНИ ПРЕДВИДЕНИ ВО НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

 • Исклучоци од примена и нови вредносни прагови за примена на законот;
 • Воведени нови видови постапки за доделување договори за јавни набавки;
 • Функција на динамичен систем за набавки;
 • Проширување на надлежностите на Комисијата;
 • Што се предвидува како битна повреда на законот;
 • Нови рокови за поднесување на жалба;
 • Можност за определување времени мерки;
 • Кога се смета решението од Комисијата за конечно;
 • Воведување на парични казни за договорните органи;
 • Уредување на правото на судска заштита;
 • Предвидување можност за надомест на штета.

На обуките учесниците добиваат сертификат за учество, бесплатни материјали, кафе, вода и премиум закуска за време на паузите.

Цената за учество на една обука за едно лице е 4.200,00 денари + ДДВ, а корисниците на www.akademika.com.mk имаат 10 % попуст.  Сите заинтересирани можат да се пријавуваат за обуките преку е-пошта на електронската адреса practicum@akademik.com.mk, а сите дополнителни информации може да се добијат на телефоните +389 02 3221 091 и +389 02 3237 465.

Обуки во организација на Академик за месец април