/ Прочитано:

1.095

Повеќе закони од областа на животната средина ќе се усогласуваат со Законот за прекршоците

Министерството за животна средина и просторно планирање подготвува измени на повеќе закони од областа на животната средина. Целта на законските измени е усогласување на прекршочната политика.

Измени се најавени на следните закони: Закон за планински патеки, Закон за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини, Закон за генетски модифицирани организми,  Закон за водите и Закон за заштита од бучава во животната средина.

Со Законот за прекршоците се уредуваат општите услови за пропишување на прекршоците и прекршочните санкции, општите услови за утврдување на прекршочната одговорност, за изрекувањето и извршувањето на прекршочните санкции и се пропишуваат прекршочните постапки.

МВР подготвува измени на повеќе закони заради усогласување со новиот Закон за прекршоците во делот на глобите

Второ читање на законите за прекршоците, за управните спорови и за судовите

Законите за прекршоците, за управните спорови и за судовите пред Комисијата за европски прашања

Што се предвидува со најновите предложени измени на Законот за судовите, чиј текст го објави Министерството за правда

Пакетот закони од областа на правосудството усвоени на владина седница

Владата ќе расправа за повеќе закони од областа на правосудството предложени од Министерството за правда

Новините во Законот за прекршоците со кои се предвидува намалување на висината на казните

Одржана јавна расправа за нацрт-текстот на Предлог-законот за прекршоците

Измени на Законот за прекршоци чија цел е намалување на прекршочните глоби

„Инфлација од прекршоци во надлежност на несудски прекршочни органи“ – Стратегија за реформи во правосудството

M.В