Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Народната банка ги објави редовните статистички соопштенија. Според податоците, продолжува трендот на намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити. Просечната каматна стапка е сведена на ниво од 4,73%; Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 0,99%. Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следниот линк.

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците: август 2020 година