/ Прочитано:

4.037

Правно мислење на Врховниот суд во врска со задоцнувањето на доверител

Одделот за граѓански дела на Врховниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 91 став 3 од Законот за судовите и член 41 од Деловникот за работа на Врховниот суд на Република Македонија го усвои следното:

П Р А В Н О  М И С Л Е Њ Е

Доверителот со недоставување на податоци за неговата трансакциона сметка, по барање на должникот по правосилноста на пресудата, а пред да настапи извршност на истата, која гласи на исполнување на парична обврска, го спречува исполнувањето со такво негово однесување, а со тоа паѓа во задоцнување согласно член 314 став 1 од Законот за облигационите односи, од кој момент престанува да тече камата согласно член 315 став 2 од истиот закон.

О б р а з л о ж е н и е

Одделот за судска практика при Врховниот суд на Република Северна Македонија со допис до Одделот за граѓански дела достави заклучок Одделот да расправа по барањето поднесено од НН, по правното прашање:

 „Дали во ситуација кога должникот по правосилна пресуда, но пред да настапи извршност на истата по писмен пат се обратил до доверителот и од него побарал потребни податоци заради доброволно исполнување на обврската со која е задолжен, со недоставување на бараните податоци доверителот паднал во задоцнување, во смисла на одредбите од член 314 став 1 и член 315 став 1 и 2 од Законот за облигационите односи“

Заклучокот Одделот за судска практика го донел раководејќи се од неспорниот факт дека по истото правно прашање, постојат различни судски одлуки, односно при иста правна и фактичка состојба судовите постапуваат различно во примената на член 314 став 1 од Законот за облигационите односи… Целосниот текст на сентенцата.

НАЧЕЛНО ПРАВНО МИСЛЕЊЕ: Ограничување на правата од колективен договор ако за време на важењето на колективниот договор се донесе закон

Врховниот суд за прописите укинати од Уставниот суд: Судска одлука не може да се заснова на пропис кој не постои во правниот поредок

Врховниот суд со сентенци за правниот интерес за утврдување вистинитост на исправа и за прекинот на рокот за застареност

Правно мислење на Врховниот суд за трошоците за објавување пресуда

Сентенца за правото на регрес во случај на оневозможување утврдување на присуство на алкохол во моментот на незгодата

Правно мислење на Врховниот суд за укинување на потврда за правосилност и извршност на извршна исправа

Правно мислење на Врховниот суд за амнестијата на правосилно осудени лица за кои претходно била издадена потерница

ВРХОВНИОТ СУД: Не треба да плаќаат надомест станарите кои никогаш не биле приклучени на систем на топлинска енергија, не склучиле договор и не поставиле инсталација

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Застареност на побарувањето на неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во стечајна постапка

Правно мислење на Врховниот суд за возачот почетник во случаите кога го управува возилото спротивно на пропишаните услови

КАСНУВАЊЕ ОД КУЧЕ СКИТНИК: Врховниот суд со правно мислење за надоместокот на штета

ВРХОВНИОТ СУД: Правно мислење за надоместокот за експроприрана недвижност

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Изјава на обвинет за откажување на некое од правата од член 206 став 1 од ЗКП

Правно мислење на Врховниот Суд: Јавниот обвинител има обврска да даде мислење по барањата за укинување или замена на мерката притвор

Сентенци на Врховниот суд за вознемирување насочено кон физичко лице и право на совладение врз неподелена ствар

Сентенци на Врховниот суд по правен основ имотни односи и парнична постапка

Сентенци на Врховниот суд по правен основ парнична постапка

Сентенца на Врховниот суд во врска со писмена изјава на работникот за продолжување на договорот за вработување

Сентенца на Врховниот суд за судир на надлежност на основни судови

Сентенци на Врховниот суд во врска со парничната постапка, облигационите и работните односи

Сентенци на Вишиот управен суд за права од работен однос, даночни права, имотноправна област и други права

Сентенци на Вишиот управен суд за прашања од имотно-правната област, правата од пензиско и инвалидско осигурување и даночните права

Сентенци на Вишиот управен суд за имотни права, за права од пензиско и инвалидско осигурување и за даночни права

„Продолжување на важност на договор за вработување на определено време“ – сентенца на Врховниот суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Дозволеност на ревизија“ и „Неовластено соопштување на деловна тајна“

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Пасивна легитимација на РМ“ и „Сопственик на возило“

СЕНТЕНЦИ НА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД

ЗАКЛУЧОК НА ВРХОВНИОТ СУД: Надлежност за донесување на одлуката за враќање на одземените предмети

Сентенци од специјализираните судски оддели на Вишиот управен суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: Казнено право, кривична постапка и повреда на ЗКП

М.В