/ Прочитано:

1.113

Предлог-Одлука за давање согласност на Предлог-годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2013 година

Понеделник, 8 април 2013 – Предлог-годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2013 година е на Комисија за транспорт, врски и екологија. Финансискиот план на Агенцијата за цивилно воздухопловство е прикажан во 19 ставки. Главен дел на буџетот се платите и надоместпците за плати, чланарините и другите давачки кои изнесуваат 127.000.000,00 денари или повеќе од 80% од бучетот на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Подолу, во Финансикиот план се образложени повеќе расходни ставки. 

Во Финансискиот план стои за нематеријални средства-патенти и лиценци, за кои планиран е износ од 1.000.000 ден. Средствата ќе се користат за:

  •  надградување на постојаниот софтвер за материјални – финансиски работи со апликација за работа по трошковен принцип (книжење и прикажување на извештаи согласно потребите на Еуроконтрол за реализација на трошоците по
  • трошковни места),
  •  воведување на систем за управување со податоци (Document management
  • Sistem),
  • воведување на он – лајн интерактивна комуникација преку веб страната на АЦВ
  • и други софтверски рещенија,
  • лиценци за оперативни системи
>> Целосниот тект на Предлог-Одлука за давање согласност на Предлог-годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2013 година може да го проследите тука