/Прочитано:

942

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец февруари 2020 година

Погледнете ја најновата листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец февруари 2020 година, заедно со табеларниот преглед. Во месец февруари стапуваат во примена одредби од Законот за сигурност во железничкиот систем и одредби од Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за правилата и минималните стандарди за определување на каматни стапки… Табеларен преглед на прописите чиишто одредби стапуваат во примена во месец февруари 2020.