/ Прочитано:

1.094

Раст на депозитите и на кредитите

Од Народната банка информираат дека во март вкупните депозити на годишна основа, се зголемени за 7,4%, при речиси подеднаков придонес на депозитите кај двата сектора. На годишно ниво, вкупните кредити бележат раст од 5,2%. Нагорната промена е под влијание на зголеменото кредитирање кај двата сектора, со поголем придонес кон растот на секторот „домаќинства“.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2021/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2021_mart_mk.pdf