/ Прочитано:

1.721

Се подготвува Закон за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела

Министерството за правда подготвува Закон за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела. Целта на законот е да се изврши усогласување со меѓународните стандарди во сферата на правата на жртвите од кривични дела

„Причината за донесување на законот произлегува од потребата за усогласување со меѓународните стандарди и од член 53 став 3 точката 2 од Законот за кривичната постапка, каде што е пропишано дека во согласност со посебните прописи жртвата на кривично дело за кое е пропишана казна затвор од најмалку 4 години, меѓу другото, има право на надоместок на материјална и нематеријална штета од државен фонд под услови и на начин пропишан со посебен закон, доколку надоместокот на штета не може да се обезбеди од осудениот“, образложуваат од Министерството за правда.

М.В