/ Прочитано:

2.074

Сентенца на Врховниот суд за повторно вештачење за проценка на веродостојноста на исказот на оштетеното дете

Врховниот суд објави сентенца за повторно вештачење за процена на веродостојноста на исказот на оштетеното дете.

Сентенца

Одбивањето на судот да се изврши повторно вештачење од тим на вешти лица, во кој би билe вклучени и вешто лице психолог и педагог за на најдобар начин се изврши проценка на веродостојноста на исказот на оштетеното дете, не го ограничило правото на одбрана до тој обем за да се заклучи дека немал фер судење во смисла на член 6 став 1 и 3 (г) од ЕКЧП и е во насока на остварување на гаранциите на мерките за заштита од секундарна и повторна виктимизација, заштита на достоинството на жртвата во текот на повторното испитување, давањето на исказ и слично, а согласно член 19 од Директивата 2012/29/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот на Европа и согласно член 11 до член 14 од „Конвенцијата од Ланзароте“.

Образложение

Барањето е неосновано. Врховниот суд на Република Северна Македонија оценувајќи ги наводите во барањето, констатира дека истите се неосновани. Ова, од причина што исказот на детето Р. Д. даден пред првостепениот суд, кој е јасен, прецизен, веродостоен, без воопшто да гледа кон присутниот родител, како и во отсуство на несигурност за критичниот настан, изјавила дека критичниот ден додека се враќала од продавницата кон дома, ја пресретнал осудениот А. Р. кој претходно го немала видено никаде и не го познавала. Тој дошол отпозади, ја пресретнал, застанал и ја прашал дали дома имаат пипер за продажба, таа му рекла дека немаат, а веднаш потоа и кажал „ти си многу убава“, за потоа да ѝ каже да тргне по него за да му покаже каде е засаден нивниот пипер. Тој тргнал кон насадите кои биле во близина, а таа за да му покаже тргнала по него. Осудениот застанал се свртел кон неа и пришол однапред и со двете раце едната преку рамо, а другата преку половината ја прегрнал и ја повлекол накај него за да ја бакне, но таа се отргнала од него и избегала. Таа веднаш избегала дома и за настанот им кажала на родителите… Текстот на сентенцата во целост.

Сентенца на Врховниот суд за пресметувањето трошоци во кривичната постапка

Правно мислење на Врховниот суд во врска со задоцнувањето на доверител

НАЧЕЛНО ПРАВНО МИСЛЕЊЕ: Ограничување на правата од колективен договор ако за време на важењето на колективниот договор се донесе закон

Врховниот суд за прописите укинати од Уставниот суд: Судска одлука не може да се заснова на пропис кој не постои во правниот поредок

Врховниот суд со сентенци за правниот интерес за утврдување вистинитост на исправа и за прекинот на рокот за застареност

Правно мислење на Врховниот суд за трошоците за објавување пресуда

Сентенца за правото на регрес во случај на оневозможување утврдување на присуство на алкохол во моментот на незгодата

Правно мислење на Врховниот суд за укинување на потврда за правосилност и извршност на извршна исправа

Правно мислење на Врховниот суд за амнестијата на правосилно осудени лица за кои претходно била издадена потерница

ВРХОВНИОТ СУД: Не треба да плаќаат надомест станарите кои никогаш не биле приклучени на систем на топлинска енергија, не склучиле договор и не поставиле инсталација

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Застареност на побарувањето на неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во стечајна постапка

Правно мислење на Врховниот суд за возачот почетник во случаите кога го управува возилото спротивно на пропишаните услови

КАСНУВАЊЕ ОД КУЧЕ СКИТНИК: Врховниот суд со правно мислење за надоместокот на штета

ВРХОВНИОТ СУД: Правно мислење за надоместокот за експроприрана недвижност

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Изјава на обвинет за откажување на некое од правата од член 206 став 1 од ЗКП

Правно мислење на Врховниот Суд: Јавниот обвинител има обврска да даде мислење по барањата за укинување или замена на мерката притвор

Сентенци на Врховниот суд за вознемирување насочено кон физичко лице и право на совладение врз неподелена ствар

Сентенци на Врховниот суд по правен основ имотни односи и парнична постапка

Сентенци на Врховниот суд по правен основ парнична постапка

Сентенца на Врховниот суд во врска со писмена изјава на работникот за продолжување на договорот за вработување

Сентенца на Врховниот суд за судир на надлежност на основни судови

Сентенци на Врховниот суд во врска со парничната постапка, облигационите и работните односи

Сентенци на Вишиот управен суд за права од работен однос, даночни права, имотноправна област и други права

Сентенци на Вишиот управен суд за прашања од имотно-правната област, правата од пензиско и инвалидско осигурување и даночните права

Сентенци на Вишиот управен суд за имотни права, за права од пензиско и инвалидско осигурување и за даночни права

„Продолжување на важност на договор за вработување на определено време“ – сентенца на Врховниот суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Дозволеност на ревизија“ и „Неовластено соопштување на деловна тајна“

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Пасивна легитимација на РМ“ и „Сопственик на возило“

СЕНТЕНЦИ НА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД

ЗАКЛУЧОК НА ВРХОВНИОТ СУД: Надлежност за донесување на одлуката за враќање на одземените предмети

Сентенци од специјализираните судски оддели на Вишиот управен суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: Казнено право, кривична постапка и повреда на ЗКП

М.В