/ Прочитано:

4.392

Сентенца за недозволено барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда

Врховниот суд донесе сентенца за недозволено барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда.

Сентенца

Барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда поднесен од бранител по службена должност е недозволено без полномошно од осудениот, со кое се овластува да превзема дејствија по вонредни правни лекови по правосилност на пресудата.

Образложение

Барањето е поднесено од неовластено лице.

Врховниот суд на Република Северна Македонија, од увидот во списите по предметот констатира дека во текот на кривичната постапка на осудената и бил поставен бранител по службена должност. Назначениот бранител по службена должност ја застапувал осудената и во жалбена постапка пред второстепениот суд.

Согласно член 74 став 3 од Законот за кривичната постапка, поради кривично дело за кое со закон е пропишана казна затвор во траење од 10-десет години, или потешка казна затвор, обвинетиот мора да има бранител во времето на доставувањето на обвинителниот акт.

Согласно член 74 став 6 од Законот за кривичната постапка, ако обвинетиот во случаите на задолжителна одбрана од претходните ставови на овој член не земе бранител сам, претседателот на судот ќе му постави бранител по службена должност за натамошниот тек на кривичната постапка до правосилноста на пресудата.

Согласно член 466 став 2 од Законот за кривичната постапка, барањето што е поднесено ненавремено или го поднело неовластено лице или е поднесено во случај на осуда на кривична санкција поради која барање не може да се поднесе (член 463 став 1), или според законот не е дозволено, или кога подносителот се откажал од барањето ќе го отфрли со решение претседателот на советот на првостепениот суд, или судот надлежен за одлучување по барањето.

Имајќи ги во предвид цитираните законски одредби, Врховниот суд на Република Северна Македонија констатира дека поднесеното барање за вонредно преиспитување на правосилната пресуда е поднесено од неовластено лице, бидејќи бранителот по службена должност е овластен да ги превзема во корист на осудената сите дејствија што може тој да ги превземе до правосилноста на пресудата. Со поднесувањето на жалбата пред второстепениот суд бранителот по службена должност ги превзел сите дејствија за кои тој бил овластен. Поднесувањето на барањето за вонредно преиспитување на правосилната пресуда претставува дејствие кое се превзема по правосилноста на пресудата, бидејќи е вонреден правен лек, за кој бранителот по службена должност не е овластен, бидејќи од списите по предметот е видно дека бранителот нема посебно полномошно во кое се назначува дека тој е овластен од осудената да превзема дејствија и по вонредни правни лекови, односно дејствија по правосилноста на пресудата…

Сентенца на Врховниот суд за одговорно лице во правното лице

Врховниот суд во сентенца за кривичното дело „Силување“ се повикува на праксата на Европскиот суд за човекови права

Правно мислење на Врховниот суд за прекинување на постапка за извршување кога странка е правно лице над кое е отворена стечајна постапка

Сентенца на Врховниот суд за повторно вештачење за проценка на веродостојноста на исказот на оштетеното дете

Сентенца на Врховниот суд за пресметувањето трошоци во кривичната постапка

Правно мислење на Врховниот суд во врска со задоцнувањето на доверител

НАЧЕЛНО ПРАВНО МИСЛЕЊЕ: Ограничување на правата од колективен договор ако за време на важењето на колективниот договор се донесе закон

Врховниот суд за прописите укинати од Уставниот суд: Судска одлука не може да се заснова на пропис кој не постои во правниот поредок

Врховниот суд со сентенци за правниот интерес за утврдување вистинитост на исправа и за прекинот на рокот за застареност

Правно мислење на Врховниот суд за трошоците за објавување пресуда

Сентенца за правото на регрес во случај на оневозможување утврдување на присуство на алкохол во моментот на незгодата

Правно мислење на Врховниот суд за укинување на потврда за правосилност и извршност на извршна исправа

Правно мислење на Врховниот суд за амнестијата на правосилно осудени лица за кои претходно била издадена потерница

ВРХОВНИОТ СУД: Не треба да плаќаат надомест станарите кои никогаш не биле приклучени на систем на топлинска енергија, не склучиле договор и не поставиле инсталација

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Застареност на побарувањето на неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во стечајна постапка

Правно мислење на Врховниот суд за возачот почетник во случаите кога го управува возилото спротивно на пропишаните услови

КАСНУВАЊЕ ОД КУЧЕ СКИТНИК: Врховниот суд со правно мислење за надоместокот на штета

ВРХОВНИОТ СУД: Правно мислење за надоместокот за експроприрана недвижност

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Изјава на обвинет за откажување на некое од правата од член 206 став 1 од ЗКП

Правно мислење на Врховниот Суд: Јавниот обвинител има обврска да даде мислење по барањата за укинување или замена на мерката притвор

Сентенци на Врховниот суд за вознемирување насочено кон физичко лице и право на совладение врз неподелена ствар

Сентенци на Врховниот суд по правен основ имотни односи и парнична постапка

Сентенци на Врховниот суд по правен основ парнична постапка

Сентенца на Врховниот суд во врска со писмена изјава на работникот за продолжување на договорот за вработување

Сентенца на Врховниот суд за судир на надлежност на основни судови

Сентенци на Врховниот суд во врска со парничната постапка, облигационите и работните односи

Сентенци на Вишиот управен суд за права од работен однос, даночни права, имотноправна област и други права

Сентенци на Вишиот управен суд за прашања од имотно-правната област, правата од пензиско и инвалидско осигурување и даночните права

Сентенци на Вишиот управен суд за имотни права, за права од пензиско и инвалидско осигурување и за даночни права

„Продолжување на важност на договор за вработување на определено време“ – сентенца на Врховниот суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Дозволеност на ревизија“ и „Неовластено соопштување на деловна тајна“

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Пасивна легитимација на РМ“ и „Сопственик на возило“

СЕНТЕНЦИ НА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД

ЗАКЛУЧОК НА ВРХОВНИОТ СУД: Надлежност за донесување на одлуката за враќање на одземените предмети

Сентенци од специјализираните судски оддели на Вишиот управен суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: Казнено право, кривична постапка и повреда на ЗКП

М.В