/ Прочитано:

3.663

Сентенци на Врховниот суд за трансформација на работен однос и за понуда на нов променет договор

Врховниот суд објави сентенца во врска со работните односи, односно за работа кај ист работодавач како услов за трансформација на работен однос од определено на неопределено време.

Сентенца

Работниот однос заснован со договор за вработување на определено време, се трансформира во работен однос на неопределено време, ако работникот продолжи да работи кај ист работодавач, со прекин или без прекин по истекот на рокот од пет години работен стаж или ако работи повеќе од две години на работно место кое е ослободено по основ на пензионирање или други основи и за кое се обезбедени финансиски средства.

Образложение

Ревизијата е неоснована. Неосновани се наводите во ревизијата за погрешна примена на материјалното право. Поаѓајќи од утврдената фактичка состојба, по наоѓање на овој суд, правилно второстепениот суд го применил материјалното право кога повикувајќи се на одредбите од член 46 став 1, 3 и 4 од Законот за работните односи, ја преиначил првостепената пресуда и го одбил како неосновано тужбеното барање на тужителката, наоѓајќи дека во случајов не се исполнети условите предвидени од горе наведениот член, за трансформација на работниот однос на тужителката од определено на неопределено време кај тужениот. Повеќе за сентенцата на следниот линк.

Исто така, Врховниот суд објави сентенца во врска со работните односи, односно за понуда на нов променет договор

Сентенца

Кога работодавачот го откажува договорот за вработување и на работникот истовремено му предлага склучување на нов променет договор за вработување, должен е да го наведе основот за отказот утврден со закон, колективен договор и акт на работодавачот, да ја докаже основаноста на причината која го оправдува отказот и истите да ги наведе во образложението.

Работодавачот не може да го откаже договорот за вработување поради неприфаќање на измената на договорот од страна на работникот.

Образложение

Ревизијата е неоснована. Неоснован е и наводот во ревизијата за погрешна примена на материјалното право, со оглед на утврденото во фактичката состојба. Повеќе за сентенцата на следниот линк.

Правно мислење на Врховниот суд за трошоци за превоз на вработени во јавниот сектор за работа надвор од местото на живеење

Сентенци за разрешувањето директор на јавна установа и за застареност на побарувањето за надомест на штета спрема ликвидатор на правното лице

Врховниот суд за прописите укинати од Уставниот суд: Судска одлука не може да се заснова на пропис кој не постои во правниот поредок

Врховниот суд со сентенци за правниот интерес за утврдување вистинитост на исправа и за прекинот на рокот за застареност

Правно мислење на Врховниот суд за трошоците за објавување пресуда

Сентенца за правото на регрес во случај на оневозможување утврдување на присуство на алкохол во моментот на незгодата

Правно мислење на Врховниот суд за укинување на потврда за правосилност и извршност на извршна исправа

Правно мислење на Врховниот суд за амнестијата на правосилно осудени лица за кои претходно била издадена потерница

ВРХОВНИОТ СУД: Не треба да плаќаат надомест станарите кои никогаш не биле приклучени на систем на топлинска енергија, не склучиле договор и не поставиле инсталација

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Застареност на побарувањето на неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во стечајна постапка

Правно мислење на Врховниот суд за возачот почетник во случаите кога го управува возилото спротивно на пропишаните услови

КАСНУВАЊЕ ОД КУЧЕ СКИТНИК: Врховниот суд со правно мислење за надоместокот на штета

ВРХОВНИОТ СУД: Правно мислење за надоместокот за експроприрана недвижност

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Изјава на обвинет за откажување на некое од правата од член 206 став 1 од ЗКП

Правно мислење на Врховниот Суд: Јавниот обвинител има обврска да даде мислење по барањата за укинување или замена на мерката притвор

Сентенци на Врховниот суд за вознемирување насочено кон физичко лице и право на совладение врз неподелена ствар

Сентенци на Врховниот суд по правен основ имотни односи и парнична постапка

Сентенци на Врховниот суд по правен основ парнична постапка

Сентенца на Врховниот суд во врска со писмена изјава на работникот за продолжување на договорот за вработување

Сентенца на Врховниот суд за судир на надлежност на основни судови

Сентенци на Врховниот суд во врска со парничната постапка, облигационите и работните односи

Сентенци на Вишиот управен суд за права од работен однос, даночни права, имотноправна област и други права

Сентенци на Вишиот управен суд за прашања од имотно-правната област, правата од пензиско и инвалидско осигурување и даночните права

Сентенци на Вишиот управен суд за имотни права, за права од пензиско и инвалидско осигурување и за даночни права

„Продолжување на важност на договор за вработување на определено време“ – сентенца на Врховниот суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Дозволеност на ревизија“ и „Неовластено соопштување на деловна тајна“

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Пасивна легитимација на РМ“ и „Сопственик на возило“

СЕНТЕНЦИ НА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД

ЗАКЛУЧОК НА ВРХОВНИОТ СУД: Надлежност за донесување на одлуката за враќање на одземените предмети

Сентенци од специјализираните судски оддели на Вишиот управен суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: Казнено право, кривична постапка и повреда на ЗКП

М.В