/ Прочитано:

1.766

Сентенци за разрешувањето директор на јавна установа и за застареност на побарувањето за надомест на штета спрема ликвидатор на правното лице

Врховниот суд објави сентенци за разрешувањето на директор на јавна установа и за застареност на побарување за надомест на штета спрема ликвидатор на правното лице.

Сентенца: Лицето разрешено од функцијата директор на Јавна установа, правна заштита против одлуката за разрешување и правните последици настанати од неа може да оствари според прописите со кои се уредуваат прашањата за изборот и разрешувањето на директор на соодветната Јавна установа, а не според Законот за работните односи.

Образложение: Ревизијата на тужителката е неоснована.

Во текот на постапката е утврдено дека тужителката со решение бр. 08-5100/1 од 05.12.2012 година донесено од Градоначалникот на Град С. е избрана за директор на тужениот. На 12.06.2013 година тужителката склучила договор за вработување бр. 040-342/1 од 12.06.2013 година со тужениот на неопределено време. во член 4 од истиот било предвидено дека работниот однос тужителката го заснова за вршење на работите на работно место директор…Сентенцата во целост.

Сентенца: Барањето за надомест на штета што ликвидаторот ќе ја причини на трети лица, односно на доверителите на друштвото и содружниците или акционерите во текот на постапката за ликвидација, застарува во рок од една година по бришењето на друштвото од трговскиот регистар.

Образложение: Ревизијата е неоснована. Неоснован е наводот во ревизијата за погрешна примена на материјалното право по однос на истакнатиот приговор на застареност на побарувањето на тужителот. Сентенцата во целост.

Врховниот суд за прописите укинати од Уставниот суд: Судска одлука не може да се заснова на пропис кој не постои во правниот поредок

Врховниот суд со сентенци за правниот интерес за утврдување вистинитост на исправа и за прекинот на рокот за застареност

Правно мислење на Врховниот суд за трошоците за објавување пресуда

Сентенца за правото на регрес во случај на оневозможување утврдување на присуство на алкохол во моментот на незгодата

Правно мислење на Врховниот суд за укинување на потврда за правосилност и извршност на извршна исправа

Правно мислење на Врховниот суд за амнестијата на правосилно осудени лица за кои претходно била издадена потерница

ВРХОВНИОТ СУД: Не треба да плаќаат надомест станарите кои никогаш не биле приклучени на систем на топлинска енергија, не склучиле договор и не поставиле инсталација

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Застареност на побарувањето на неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во стечајна постапка

Правно мислење на Врховниот суд за возачот почетник во случаите кога го управува возилото спротивно на пропишаните услови

КАСНУВАЊЕ ОД КУЧЕ СКИТНИК: Врховниот суд со правно мислење за надоместокот на штета

ВРХОВНИОТ СУД: Правно мислење за надоместокот за експроприрана недвижност

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Изјава на обвинет за откажување на некое од правата од член 206 став 1 од ЗКП

Правно мислење на Врховниот Суд: Јавниот обвинител има обврска да даде мислење по барањата за укинување или замена на мерката притвор

Сентенци на Врховниот суд за вознемирување насочено кон физичко лице и право на совладение врз неподелена ствар

Сентенци на Врховниот суд по правен основ имотни односи и парнична постапка

Сентенци на Врховниот суд по правен основ парнична постапка

Сентенца на Врховниот суд во врска со писмена изјава на работникот за продолжување на договорот за вработување

Сентенца на Врховниот суд за судир на надлежност на основни судови

Сентенци на Врховниот суд во врска со парничната постапка, облигационите и работните односи

Сентенци на Вишиот управен суд за права од работен однос, даночни права, имотноправна област и други права

Сентенци на Вишиот управен суд за прашања од имотно-правната област, правата од пензиско и инвалидско осигурување и даночните права

Сентенци на Вишиот управен суд за имотни права, за права од пензиско и инвалидско осигурување и за даночни права

„Продолжување на важност на договор за вработување на определено време“ – сентенца на Врховниот суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Дозволеност на ревизија“ и „Неовластено соопштување на деловна тајна“

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Пасивна легитимација на РМ“ и „Сопственик на возило“

СЕНТЕНЦИ НА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД

ЗАКЛУЧОК НА ВРХОВНИОТ СУД: Надлежност за донесување на одлуката за враќање на одземените предмети

Сентенци од специјализираните судски оддели на Вишиот управен суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: Казнено право, кривична постапка и повреда на ЗКП

М.В