Информации

Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги на РМ
бул. Св. Кирил и Методиј 54 - 1000 Скопје
e-mail: contact@uvmk.gov.mk
- Сектор за управно надзорни работи
- Управа за водење на матичните книги на РМ
бул. Св. Кирил и Методиј 54 - 1000 Скопје
e-mail: contact@uvmk.gov.mk
Управата за водење на матичните книги работи во две смени, од 07:00-14:30 часот и од 14:00-21:30 часот, како и прва сабота во месецот од 08:00-16:00 часот.

Матична евиденција

Основните лични податоци за граѓаните се водат во: матична книга на родените, матична книга на венчаните и матична книга на умрените. Матичните книги и изводите и уверенијата што се издаваат врз основа на матичните книги се јавни исправи.

Матичните книги ги води Управата за матични книги  и други органи во случаи определени со Законот за матична евиденција.

Матичните книги се водат одделно за секое населено место, според матични подрачја што ги определува Министерството за внатрешни работи и од овластен работник (матичар).

По исклучок, матичната книга на венчаните се води за населени места определени за склучување на брак.